TCAS62PortfolioGraduation

 

ยินดีต้อนรับสู่

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

 

 

วิดิทัศน์

-----------------------

วิดิทัศน์ แนะนำสาขาวิชาและคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
AIVDOPMTVODFIBVDO

 

 

 

กิจกรรมนิสิต

----------------------------

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมให้นิสิตได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองในหลายๆด้านประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

FSNPMTBOT

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

-------------------------

Categories