ดร.ธนัท อมาตยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
LECT.Dr.THANUT AMATAYAKUL
Position (ตําแหน่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
Affiliation (สังกัด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
Qualification (วุฒิ)
ป.เอก : Ph.D. (Food Science)
ป.โท : M.App.Sc. (Food Science and Technology)
ป.ตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย