ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส

อาจารย์
LECT.Dr.TREESIN POTAROS
สังกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิ
ปริญญาเอก : ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง))
ปริญญาโท : วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
ปริญญาตรี : วท.บ. (ประมง)
ความเชี่ยวชาญ
GMP& HACCP System for Seafood Processors, Food Safety System, Seafood Waste Utilization
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Nimitkeatkai, H., S. Fong – In and T. Potaros. 2020. Characterization of bacterial cellulose (nata
de coco) from lychee. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 515,
1 – 5.
ตรีสินธุ์ โพธารส และหทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล.(2564). ผลของการฉายรังสียูวีซีต่อสมบัติทางกายภาพและ
จุลินทรีย์ของเส้นขนมจีน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(2), 955 – 968.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2560). การประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์
ชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา จังหวัดพะเยา. Proceeding พะเยาวิจัย 6 หน้า 649 – 657.
หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2561). ผลของชนิดสารก่อโฟมต่อคุณภาพของซุปฟักทองผง
อบแห้งแบบโฟมแมท. Proceeding พะเยาวิจัย 8 หน้า 363 - 369.
หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2561). ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพ
ของข้าวเกรียบปลานิลระหว่างการเก็บรักษา. Proceeding พะเยาวิจัย 8 หน้า 488 - 495.

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย