นางสาวกาญจนา หมัดนุรักษ์

MS.Kanjana Mudnurak
ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา หน่วยวิชาการ /วิเทศสัมพันธ์ 27170
สังกัด
สำนักงานคณบดี
วุฒิ
(ปริญญาตรี)
หลักสูตร.บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา.การตลาด
คณะ.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(ปริญญาโท)
หลักสูตร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา.การตลาด
คณะ.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา