รหัส 58 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รหัสประจำตัวนิสิต
58171010099
ชื่อสกุลนางสาว ธาวินี ธรรมธนาคร
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010216
ชื่อสกุลนางสาว ปิยะมาศ อยู่พวง
ชื่อเล่น
เบญ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010218
ชื่อสกุลนางสาว พัชราภรณ์ พิมพาภรณ์
ชื่อเล่น
พิมพ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010219
ชื่อสกุลนางสาว มาศประภา นิ่มดารงค์ศักดิ์ชัย
ชื่อเล่น
ฝน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010243
ชื่อสกุลนางสาว ศศิมน จำเนียรสวัสดิ์
ชื่อเล่น
มิ้น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010106
ชื่อสกุลนางสาว สุพัชนีย์ วิชิต
ชื่อเล่น
ยะ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010221
ชื่อสกุลนางสาว อธิชา มูลผดุง
ชื่อเล่น
จูน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010222
ชื่อสกุลนางสาว อรอนงค์ ใจจุมปู
ชื่อเล่น
อุ๋ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010213
ชื่อสกุลนางสาว เกวลิน วงศ์สาคร
ชื่อเล่น
มีนา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2561

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย