รหัส 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รหัสประจำตัวนิสิต
57171010218
ชื่อสกุลนางสาว กชามาสแถวจัตุรัส
ชื่อเล่น
สายป่าน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010092
ชื่อสกุลนาย กัญจนะ ปิติพรชัย
ชื่อเล่น
ปีโป้
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010371
ชื่อสกุลนางสาว กิตติ์รวี โฆษิตศิริวรางค์
ชื่อเล่น
กัตจัง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010221
ชื่อสกุลนาย ชญานนท์ เจริญสุข
ชื่อเล่น
ช้อปเปอร์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010373
ชื่อสกุลนางสาว ชนากานต์ สิงห์งาม
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010222
ชื่อสกุลนางสาว ชลิตาอาทิเวช
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010258
ชื่อสกุลนางสาว นลินนิภา ชัยกาศ
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010099
ชื่อสกุลนางสาว ปริญดา สองเมืองสุข
ชื่อเล่น
น้ำ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010229
ชื่อสกุลนางสาว ปรียา วงษ์ลา
ชื่อเล่น
ออม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010376
ชื่อสกุลนางสาว ผกากรอง ปั้นทอง
ชื่อเล่น
หญิง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010403
ชื่อสกุลนางสาว พรรณี อภิวันท์
ชื่อเล่น
มดดำ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010378
ชื่อสกุลนางสาว วิภวานี พุ่มกุมาร
ชื่อเล่น
บี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2560

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย