รหัส 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รหัสประจำตัวนิสิต
56171010349
ชื่อสกุลนางสาว กมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ
ชื่อเล่น
ไข่มุก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010350
ชื่อสกุลนางสาว กัญญาวีร์ เลิศยะโส
ชื่อเล่น
แจง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010352
ชื่อสกุลนางสาว จริยา สารีรอด
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010258
ชื่อสกุลนางสาว จินดาพร ซิ้มประเสริฐ
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010353
ชื่อสกุลนางสาว ชวาลา สุขภิรมย์
ชื่อเล่น
ไอซ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010312
ชื่อสกุลนางสาว ทักษิณา เพ็งธรรม
ชื่อเล่น
ขิม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010313
ชื่อสกุลนาย ธนกร อภิชิตนรานนท์
ชื่อเล่น
เสก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010314
ชื่อสกุลนาย ธีรพล ปัญญา
ชื่อเล่น
เอฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010315
ชื่อสกุลนางสาว พรทิพย์ นานหล้า
ชื่อเล่น
นีด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010314
ชื่อสกุลนางสาว ภัสริน หัทยาภิชาติ
ชื่อเล่น
เตย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010318
ชื่อสกุลนางสาว วราภรณ์ ทั่งนาค
ชื่อเล่น
มีน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010368
ชื่อสกุลนางสาว วีรวรรณ ลำดับศรี
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010369
ชื่อสกุลนางสาว ศศิวิมล เสริมโสภณ
ชื่อเล่น
เม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010370
ชื่อสกุลนางสาว สุนันทา ผิวนวล
ชื่อเล่น
มะตุ๋ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010322
ชื่อสกุลนางสาว หฤทัย ทัศนาธร
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010372
ชื่อสกุลนางสาว อรอนงค์ หนังสือ
ชื่อเล่น
นีออน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010360
ชื่อสกุลนางสาว เบญจมาภรณ์ ครุฑมีชัย
ชื่อเล่น
โอ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2559

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย