รหัส 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รหัสประจำตัวนิสิต
60171010275
ชื่อสกุลนางสาว กนกวรรณ ท่าพิกุล
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010276
ชื่อสกุลนางสาว กนิษนุช เปี่ยมงาม
ชื่อเล่น
มีน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010237
ชื่อสกุลนางสาว กวิสรา บุญทองโท
ชื่อเล่น
เอิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010278
ชื่อสกุลนาย กิตติศักดิ์ ปิตุรงคพิทักษ์
ชื่อเล่น
เจ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010238
ชื่อสกุลนางสาว คชาภรณ์ เอกจีน
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010239
ชื่อสกุลนาย คณิน กู้เชิดชูวงศ์
ชื่อเล่น
คูณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010283
ชื่อสกุลนางสาว ปณิดา มูลคำ
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010284
ชื่อสกุลนางสาว ปทิตตา เจือตี๋
ชื่อเล่น
เฉาก๊วย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010285
ชื่อสกุลนางสาว ปวีณา เอมโอษฐ์
ชื่อเล่น
ฟิล์ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010286
ชื่อสกุลนางสาว ปัณณพร ตะกรุดคง
ชื่อเล่น
เอิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010287
ชื่อสกุลนางสาว พรนรี วิเชียรสินธุ์
ชื่อเล่น
กระต่าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010289
ชื่อสกุลนางสาว ภัทชริกา เรืองสุขสุด
ชื่อเล่น
นุ๊ก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010248
ชื่อสกุลนางสาว มินตา คัตตพันธ์
ชื่อเล่น
มีน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010249
ชื่อสกุลนางสาว รทราย ฉวีวรรณ
ชื่อเล่น
เม้ย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010292
ชื่อสกุลนาย วรรณโชค พิพัฒน์สุทธิกุล
ชื่อเล่น
ไทด์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010294
ชื่อสกุลนางสาว อัจจิมาพร พนมอาภรณ์ชัย
ชื่อเล่น
น้ำหนาว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2563

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย