รหัส 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
59171010188
ชื่อสกุลนางสาว กนกนันท์ บุญพันธ์
ชื่อเล่น
ตาล
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010339
ชื่อสกุลนางสาว กมลฉัตร ธรรมโกศล
ชื่อเล่น
แนนซี่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010190
ชื่อสกุลนางสาว กัณณ์ณาพร วัฒนะอนุรักษ์
ชื่อเล่น
ศา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010340
ชื่อสกุลนางสาว กาญจนา กรรณเรศ
ชื่อเล่น
แพ็ค
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010341
ชื่อสกุลนางสาว กาญมณี โยธี
ชื่อเล่น
มิ้ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010343
ชื่อสกุลนางสาว จิรวรรณ ชะนะทอง
ชื่อเล่น
ป๊อป
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010203
ชื่อสกุลนางสาว จุฬาลักษณ์ นุชนารถ
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010206
ชื่อสกุลนางสาว ชนาภา วรากรนิติกุล
ชื่อเล่น
ออม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010344
ชื่อสกุลนางสาว ชรัญธร วงษ์ทองหลิน
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010211
ชื่อสกุลนางสาว ญาณิศา เหมือนวงศ์ธรรม
ชื่อเล่น
แตงโม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010212
ชื่อสกุลนางสาว ฐิติพร พงษ์ประเสริฐ
ชื่อเล่น
ต้องตา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010215
ชื่อสกุลนางสาว ณะกาญ นามปัญญาเลิศ
ชื่อเล่น
เพชร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010346
ชื่อสกุลนางสาว ณัฏฐา บัวแย้ม
ชื่อเล่น
นิ้ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010219
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐการ ตันติวุฒิกุญชร
ชื่อเล่น
นัท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010223
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐสรีร์ เลิศเกษรพัฒนกุล
ชื่อเล่น
ฝน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010227
ชื่อสกุลนางสาว ธนาวดี พรมทอง
ชื่อเล่น
ขนุน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010228
ชื่อสกุลนางสาว ธัญวลัย ฉัตรค้ำจุนเจริญ
ชื่อเล่น
จ๋า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010231
ชื่อสกุลนางสาว ธันย์ชนก โคตมา
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010233
ชื่อสกุลนางสาว นภัสวรรณ นิธิจิตติกุล
ชื่อเล่น
อุ้ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010234
ชื่อสกุลนาย นราธร ลิ้มหัสนัยกุล
ชื่อเล่น
ไป๊ป
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010235
ชื่อสกุลนางสาว นันทิตา ฮวบสกุล
ชื่อเล่น
น้ำ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010236
ชื่อสกุลนางสาว นันทิยา ไชยอ่อน
ชื่อเล่น
แคป
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010243
ชื่อสกุลนางสาว ประภัสสร ผดุงโชค
ชื่อเล่น
หมู
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010349
ชื่อสกุลนางสาว พรนภา บัวสอาด
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010252
ชื่อสกุลนาย พัทธนันท์ เลี้ยงบำรุง
ชื่อเล่น
ธัน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010350
ชื่อสกุลนางสาว พิชามญชุ์ บ่มกลาง
ชื่อเล่น
เปตอง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010255
ชื่อสกุลนาย ภัคพงศ์ วิเศษ
ชื่อเล่น
แมน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010257
ชื่อสกุลนางสาว ภัทราวรรณ ลุนอุบล
ชื่อเล่น
ปอ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010259
ชื่อสกุลนางสาว ยุพารัตน์ บุญเสริฐ
ชื่อเล่น
แนนนี่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010261
ชื่อสกุลนางสาว รุ่งตะวัน บุญรอด
ชื่อเล่น
จีน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010352
ชื่อสกุลนางสาว ศิริภัสสร์ โฆษิตธัญญสิทธิ์
ชื่อเล่น
เซนต์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010273
ชื่อสกุลนาย ศิริศักดิ์ สีดำ
ชื่อเล่น
ปูน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010289
ชื่อสกุลนางสาว อาภาวรรณ เที่ยงผดุง
ชื่อเล่น
เอิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010193
ชื่อสกุลนางสาว เกวลิน อุดมศิลป์
ชื่อเล่น
เกล
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010241
ชื่อสกุลนางสาว เบญจมาศ กันธุ
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2562

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย