รหัส 58 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
58171010231
ชื่อสกุลนางสาว กชมน แซ่ซู
ชื่อเล่น
เมย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010182
ชื่อสกุลนางสาว ขนิษฐา จงธนโชติ
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010177
ชื่อสกุลนางสาว จิรพรรณ ทองประเสริฐ
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010180
ชื่อสกุลนางสาว ชนกสุดา หมือนแก้วจินดา
ชื่อเล่น
เนสท์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010181
ชื่อสกุลนางสาว ชนิกานต์ สุขศรี
ชื่อเล่น
มายมินต์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010186
ชื่อสกุลนางสาว ณิชารีย์ วงษ์วาด
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010188
ชื่อสกุลนางสาว ธันยพร อิ่นแก้ว
ชื่อเล่น
นิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010189
ชื่อสกุลนางสาว นัดดา วังหิตัง
ชื่อเล่น
ชารีนา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010083
ชื่อสกุลนางสาว น้ำทิพย์ ทองสุข
ชื่อเล่น
มาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010192
ชื่อสกุลนางสาว บุรัสกรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชื่อเล่น
แพม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010195
ชื่อสกุลนางสาว ปานชีวา ศิรถิรกุล
ชื่อเล่น
ปริ๊นเซส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010196
ชื่อสกุลนางสาว ปิยะฉัตร ฟักผล
ชื่อเล่น
กิ๊ก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010235
ชื่อสกุลนางสาว พัชรพร มหาสมทรัพย์
ชื่อเล่น
เนย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010200
ชื่อสกุลนางสาว พิชชาพร เชาวลิต
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010201
ชื่อสกุลนางสาว ภัทรลภา บูรณศิลปิน
ชื่อเล่น
ภัทร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010202
ชื่อสกุลนาย มนัสตพล แดงวิบูลย์
ชื่อเล่น
มาร์ช
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010088
ชื่อสกุลนาย วัชริศ อัฐมโนลาภ
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010237
ชื่อสกุลนางสาว วิจิตรา สุวรรณดี
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010238
ชื่อสกุลนางสาว วิชุดา พูนุพา
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010205
ชื่อสกุลนางสาว สรินญา อาจปักษา
ชื่อเล่น
อ้อน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010096
ชื่อสกุลนางสาว หทัยทิพย์ สุทธิประสงค์
ชื่อเล่น
นิ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010208
ชื่อสกุลนางสาว อนินวดี มิงสะเมาะ
ชื่อเล่น
อามา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010209
ชื่อสกุลนางสาว อนิสา ภู่โพล้ง
ชื่อเล่น
นุ๊ก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010211
ชื่อสกุลนาย อรรถพล เปล่งผิว
ชื่อเล่น
แน็ก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2561

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย