รหัส 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
57171010341
ชื่อสกุลนางสาว กชกร ภูเดช
ชื่อเล่น
มะมิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010342
ชื่อสกุลนางสาว กนกกาญจน์ พรหมจันทร์
ชื่อเล่น
ลูกเกด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010247
ชื่อสกุลนางสาว กนกกาญจน์ พันธ์ไม้ศรี
ชื่อเล่น
หนูดี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010343
ชื่อสกุลนางสาว กนกวรรณ วงศ์ศิริ
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010180
ชื่อสกุลนาย กบินทร์ สวนใต้
ชื่อเล่น
เจมส์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010344
ชื่อสกุลนางสาว กัณฐภูษา สวัสดิสุข
ชื่อเล่น
กิ งไผ่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010345
ชื่อสกุลนางสาว กุลธิดา เลิศกิตติกุลโยธิน
ชื่อเล่น
หยก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010389
ชื่อสกุลนางสาว กุลสตรี ธาราศินานนท์
ชื่อเล่น
สตางค์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010348
ชื่อสกุลนางสาว จุฑาภรณ์ บัวลา
ชื่อเล่น
ออม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010068
ชื่อสกุลนางสาว ฉัตรธิดา โมเหล็ก
ชื่อเล่น
แกง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010349
ชื่อสกุลนางสาว ฉันทกา นาโสม
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010350
ชื่อสกุลนางสาว ชนิภรณ์ ชาติกิติสาร
ชื่อเล่น
แอม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010193
ชื่อสกุลนางสาว ชวิศา ไชยวาที
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010351
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐพร ทวีทรัพย์
ชื่อเล่น
หนุมหนิม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010352
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐวดี รุ่งโรจน์
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010072
ชื่อสกุลนาย ทศพร ทิมสว่าง
ชื่อเล่น
ฟลุ๊ค
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010391
ชื่อสกุลนางสาว ทัศฎาพรรณ ขัตติยะ
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010356
ชื่อสกุลนางสาว ธนัญญา อินทรอุดม
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010198
ชื่อสกุลนาย ธนเสฏฐ์ วานิชสรรพ์
ชื่อเล่น
ดิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010357
ชื่อสกุลนางสาว ธัญชนก ทับทิม
ชื่อเล่น
เฟิร์ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010392
ชื่อสกุลนางสาว ธัญชนก ปานแก้ว
ชื่อเล่น
บิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010199
ชื่อสกุลนางสาว ธัญสุดา ฉันทวรรณนพ
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010358
ชื่อสกุลนางสาว นฤมล หาทรัพย์
ชื่อเล่น
แอปปิ้ล
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010077
ชื่อสกุลนางสาว ปภาวรินทร์ กะริอุณะ
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010202
ชื่อสกุลนางสาว ปรัศนีย์ ศรีแก้ว
ชื่อเล่น
กีต้าร์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010359
ชื่อสกุลนางสาว ปัณฑิตา บุตรแสงดี
ชื่อเล่น
นุ่น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010250
ชื่อสกุลนาย ปิยะพันธ์ กัลยารัตน์
ชื่อเล่น
แบงก์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010360
ชื่อสกุลนางสาว พรพิลาศ อ่อนศรี
ชื่อเล่น
เบียร์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010394
ชื่อสกุลนางสาว พิกุล สุขปลั่ง
ชื่อเล่น
อุ่น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010268
ชื่อสกุลนางสาว ภาวินี อ่ำสอาด
ชื่อเล่น
บิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010363
ชื่อสกุลนางสาว ภูมรินทร์ ธำรงสัตย์
ชื่อเล่น
เจน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010395
ชื่อสกุลนาย รัฐภัทร์ คิดเห็น
ชื่อเล่น
แทน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010364
ชื่อสกุลนางสาว วิชาวดี สุวรรณกาญจน์
ชื่อเล่น
นาตาล
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010365
ชื่อสกุลนางสาว วิมลญา มีตา
ชื่อเล่น
มุ้งมิ ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010396
ชื่อสกุลนางสาว ศิริพร โพธิ์งาม
ชื่อเล่น
เนม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010367
ชื่อสกุลนางสาว ศุวิมล จันวิเศษ
ชื่อเล่น
ออมสิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010397
ชื่อสกุลนางสาว สมฤดี พรมศรี
ชื่อเล่น
ป๊อก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010212
ชื่อสกุลนาย สันติ ปานสอาด
ชื่อเล่น
บอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010214
ชื่อสกุลนางสาว สุดธิดา ขันทอง
ชื่อเล่น
นกยูง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010087
ชื่อสกุลนางสาว สุพรรณษา คุณขยัน
ชื่อเล่น
เนย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010368
ชื่อสกุลนางสาว สุภาพร เพชรสมัย
ชื่อเล่น
อีฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010272
ชื่อสกุลนาย อดิศักดิ์ ครุฑมงคล
ชื่อเล่น
บอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010369
ชื่อสกุลนางสาว อทิตยา ละคาพา
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010090
ชื่อสกุลนางสาว อัสมา อุส่าห์การ
ชื่อเล่น
อัส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010091
ชื่อสกุลนางสาว อุมาภรณ์ คลายทุกข์
ชื่อเล่น
แมวเหมียว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010370
ชื่อสกุลนางสาว อุไรวรรณ ไตรสังข์
ชื่อเล่น
พิงค์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010287
ชื่อสกุลนางสาว เปมิกา วิชิตโพธิ์กลาง
ชื่อเล่น
ขนมหวาน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010355
ชื่อสกุลนาย แทนไท หงษ์สุวรรณ
ชื่อเล่น
แทน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2560

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย