รหัส 61 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
61171010042
ชื่อสกุลนาย กิตติพงษ์ บำรุงวงษ์
ชื่อเล่น
โอม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010058
ชื่อสกุลนางสาว จุฑามาส สารกิจ
ชื่อเล่น
เมจิ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010089
ชื่อสกุลนางสาว ชนาพร ปานเกตุ
ชื่อเล่น
อุ๋ย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010091
ชื่อสกุลนางสาว ทิพวรรณ แสนจันทร์
ชื่อเล่น
เนย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010059
ชื่อสกุลนาย ธีรพล หนูขำ
ชื่อเล่น
อาร์ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010047
ชื่อสกุลนางสาว นฤตยา จตุรงค์พาณิชย์
ชื่อเล่น
แป้ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010094
ชื่อสกุลนางสาว บุษกร อ่อนวงศ์
ชื่อเล่น
แคท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010124
ชื่อสกุลนางสาว ปนัดดา เฟื่องบางหลวง
ชื่อเล่น
เป้
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010125
ชื่อสกุลนางสาว ปรินดา ทานนท์
ชื่อเล่น
ปอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010048
ชื่อสกุลนางสาว ปลายฟ้า ชัยโชติ
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010126
ชื่อสกุลนาย รัฐชัย กันธุ
ชื่อเล่น
ลีโอ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010100
ชื่อสกุลนางสาว วรรณวิศา แก่นสา
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010127
ชื่อสกุลนางสาว วิภาวัลย์ เสียงเพราะ
ชื่อเล่น
แทน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010103​
ชื่อสกุลนางสาว วีรยา​ ​ทองออน
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010104
ชื่อสกุลนางสาว สลินทิพย์ พุ่มมูล
ชื่อเล่น
ลูกแก้ว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010128
ชื่อสกุลนางสาว อริศรา ใจอารีย์
ชื่อเล่น
แอม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010105
ชื่อสกุลนางสาว โสภาพรรณ ตรีถาวรพิศาล
ชื่อเล่น
อิ๋งอิ๋ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2564

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย