รหัส 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
60171010268
ชื่อสกุลนางสาว กนิษฐา เปี่ยมงาม
ชื่อเล่น
มาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010141
ชื่อสกุลนางสาว จิตรกร จุ่นสน
ชื่อเล่น
ท็อปชาร์ต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010142
ชื่อสกุลนางสาว จิตราภร ภุมมา
ชื่อเล่น
นุ้ย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010144
ชื่อสกุลนาย จีรภัทร อนุรักษ์ธรรมดี
ชื่อเล่น
เอิร์ท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010269
ชื่อสกุลนางสาว ชฎาภรณ์ กิจประสงค์
ชื่อเล่น
นิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010149
ชื่อสกุลนางสาว ฐานนันท์ จุฬานนท์
ชื่อเล่น
จ๋า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010150
ชื่อสกุลนางสาว ฐิติพร ทีปสว่าง
ชื่อเล่น
ดิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010151
ชื่อสกุลนาย ณภัทร์ แหลมคม
ชื่อเล่น
ก็อตจิ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010152
ชื่อสกุลนาย ณัชพงศ์ อุบลรัตน์
ชื่อเล่น
ทัช
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010154
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐญาดา จันทวงศ์
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010159
ชื่อสกุลนาย ณัฐพล ธะนะลือ
ชื่อเล่น
เก่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010160
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐมน พนมสินธุ์
ชื่อเล่น
เมโย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010161
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐรุจา พลสินพยัคฆ์
ชื่อเล่น
กระตังค์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010162
ชื่อสกุลนางสาว ณิชนารถ เพียรกิจ
ชื่อเล่น
เต้ย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010165
ชื่อสกุลนาย ถนัดกิจ เดชา
ชื่อเล่น
กิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010168
ชื่อสกุลนาย ธนพงศ์ เยาวนุช
ชื่อเล่น
เฟิร์ส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010173
ชื่อสกุลนางสาว ธัญญารัตน์ คุ้มวงษ์
ชื่อเล่น
กระต่าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010176
ชื่อสกุลนางสาว นงนภัส ศรีพันนา
ชื่อเล่น
เบบี๋
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010271
ชื่อสกุลนางสาว นวรัตน์ ดีชูศร
ชื่อเล่น
มู่หลาน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010272
ชื่อสกุลนางสาว บุษปรัชญ์ พื้นผา
ชื่อเล่น
แก้ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010179
ชื่อสกุลนางสาว ปนัสยา กองสุข
ชื่อเล่น
จ๋า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010183
ชื่อสกุลนางสาว ปวีณ์นุช สุทธิศิลป์
ชื่อเล่น
มิ้ว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010185
ชื่อสกุลนางสาว ปาณิสา พึ่งพิมาย
ชื่อเล่น
ขิม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010188
ชื่อสกุลนางสาว ปานตา พุ่มกลั่น
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010273
ชื่อสกุลนางสาว ปิ่นสุดา กะลำพัก
ชื่อเล่น
นาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010274
ชื่อสกุลนางสาว พรนภา แก้วนุช
ชื่อเล่น
แต้ว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010191
ชื่อสกุลนางสาว พัชราภรณ์ เอนกธนกุล
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010199
ชื่อสกุลนางสาว รพีพรรณ ฝอยติ้น
ชื่อเล่น
โบว์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010203
ชื่อสกุลนางสาว รัชนก ปะติเสนัง
ชื่อเล่น
หญิง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010206
ชื่อสกุลนางสาว วรนิษฐา วิรัชโชติเสถียร
ชื่อเล่น
นิดหน่อย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010208
ชื่อสกุลนางสาว วราภรณ์ พูลเอี่ยม
ชื่อเล่น
เกด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010210​
ชื่อสกุลนาย ศตพร ปิณฑศิริ
ชื่อเล่น
ฟร้อง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010211
ชื่อสกุลนางสาว ศิริกาญจน์ กนกหงษ์
ชื่อเล่น
เอิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010214
ชื่อสกุลนางสาว ศุภวรรณ ไกรสุริยวงศ์
ชื่อเล่น
เป้ยเป้ย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010218
ชื่อสกุลนาย สิทธิโชติ ลังกากาศ
ชื่อเล่น
เบ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010220
ชื่อสกุลนางสาว สุชาดา อินทนนท์
ชื่อเล่น
ไอซ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010225
ชื่อสกุลนางสาว อทิตยาพร พิศถาน
ชื่อเล่น
มาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010226
ชื่อสกุลนางสาว อนุชศรา ธะนะศรี
ชื่อเล่น
กิ่ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010232
ชื่อสกุลนางสาว อรุณทิพย์ ซื้อสุวรรณ
ชื่อเล่น
ลิลลี่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010234
ชื่อสกุลนาย อานนท์ พูลสุขโข
ชื่อเล่น
นนท์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010235
ชื่อสกุลนางสาว อาลดา ชมภู
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010148
ชื่อสกุลนางสาว เชนิญา ขวัญดอกไม้
ชื่อเล่น
ปาย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563
รหัสประจำตัวนิสิต
60171010236
ชื่อสกุลนางสาว ไอลดา นพไธสง
ชื่อเล่น
ไอฃ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2563

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย