รหัส 54 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
54171010066
ชื่อสกุลนางสาว กันยา ปาสาใน
ชื่อเล่น
เม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010002
ชื่อสกุลนางสาว กาญจนา คุ้มวงษ์
ชื่อเล่น
มิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010070
ชื่อสกุลนาย จิรธัช เกษมสรวล
ชื่อเล่น
ปิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010072
ชื่อสกุลนางสาว จีรวรรณ หินแก้ว
ชื่อเล่น
ซินดี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010139
ชื่อสกุลนางสาว จุฑามาศ คำศรี
ชื่อเล่น
มด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010140
ชื่อสกุลนางสาว จุฬาลักษณ์ ปู่น้อย
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010074
ชื่อสกุลนางสาว ชญานิศ งามวุฒิชัย
ชื่อเล่น
นิด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010141
ชื่อสกุลนางสาว ชนากร ไตรวิชช์ปัญญา
ชื่อเล่น
กอล์ฟ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010142
ชื่อสกุลนางสาว ชัชชญา ธาดาภัทรนันท์
ชื่อเล่น
เนม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010143
ชื่อสกุลนาย ชาย ศราชัยนันทกุล
ชื่อเล่น
ชาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010144
ชื่อสกุลนางสาว ชิดชนก วิทยาการกุล
ชื่อเล่น
จ๊ะเอ๋
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010145
ชื่อสกุลนางสาว ชุติกาญจน์ พิทยพรพงศ์
ชื่อเล่น
พิ้งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010013
ชื่อสกุลนาย ฐิติกร แซ่ลี่
ชื่อเล่น
เจมส์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010010
ชื่อสกุลนางสาว ณัฏฐา สักกพันธุ์นิกร
ชื่อเล่น
นัทตี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010080
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐธนพัชร ชินปิติวงษ์
ชื่อเล่น
ใบเตย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010081
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐธิดา นิกรพรอุดม
ชื่อเล่น
กิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010147
ชื่อสกุลนาย ณัฐวุฒิ ปิยะวงศ์วัฒนา
ชื่อเล่น
กวง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010148
ชื่อสกุลนางสาว ดาวริน เลิศสกลพันธ์
ชื่อเล่น
แจน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010149
ชื่อสกุลนางสาว ดุษฎี สุขสมธรรม
ชื่อเล่น
บุช
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010151
ชื่อสกุลนางสาว ธนิตา ลอยดารา
ชื่อเล่น
กุ๊กกิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010152
ชื่อสกุลนางสาว ธนิษฐา อภิรติกุล
ชื่อเล่น
ยู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010153
ชื่อสกุลนางสาว ธัญจิรา สุรชัยดังถวิล
ชื่อเล่น
ลูกเกด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010154
ชื่อสกุลนางสาว ธัญชนก หิรัญย์วงษ์วีระ
ชื่อเล่น
นก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010155
ชื่อสกุลนางสาว ธัญญาลักษณ์ บูรณะพิมพ์
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010156
ชื่อสกุลนางสาว ธารินี สมจรรยา
ชื่อเล่น
นิ้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010086
ชื่อสกุลนางสาว นวรัตน์ พรายภิรมย์
ชื่อเล่น
นิ้งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010159
ชื่อสกุลนางสาว นันทรัตน์ ตั้งตระกูล
ชื่อเล่น
ชิงชิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010157
ชื่อสกุลนาย นันธิภาคย์ วุฒิสิวะชาติกูล
ชื่อเล่น
นน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010158
ชื่อสกุลนาย นาราภัทร สันติกุล
ชื่อเล่น
นนท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010088
ชื่อสกุลนางสาว นิชดา อิสริยเมธีกุล
ชื่อเล่น
บิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010089
ชื่อสกุลนางสาว นิษฐ์ณิษา ธัญญ์จารุกุล
ชื่อเล่น
พริม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010159
ชื่อสกุลนางสาว บุญฑิรา บุญจันทร์
ชื่อเล่น
แอ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010160
ชื่อสกุลนางสาว ประกายพร นวลฉวี
ชื่อเล่น
ลูกตาล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010161
ชื่อสกุลนางสาว ประไพพิศ ประสมศรี
ชื่อเล่น
ออย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010162
ชื่อสกุลนางสาว ปรียานันท์ กาญจนารัตน์
ชื่อเล่น
ลูกเกด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010032
ชื่อสกุลนางสาว ปัณฑารีย์ ศิริชัย
ชื่อเล่น
ข้าว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010163
ชื่อสกุลนางสาว ปัณฑ์ชนิต เจียรพุฒิ
ชื่อเล่น
แยม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010093
ชื่อสกุลนางสาว ปิยะพร จงโชติชัชวาลย์
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010165
ชื่อสกุลนางสาว พรรณภา อุดมทรัพยากุล
ชื่อเล่น
ลูกน้ำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010092
ชื่อสกุลนางสาว พิชาวีร์ ฤดี
ชื่อเล่น
เกด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010166
ชื่อสกุลนางสาว ภคินี ประภาศรีวรกุล
ชื่อเล่น
อุ้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010098
ชื่อสกุลนางสาว ภัทราพร คำจินดา
ชื่อเล่น
อายส์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010167
ชื่อสกุลนาย ภาคิน ภู่พงษ์
ชื่อเล่น
เอก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010168
ชื่อสกุลนางสาว มณฑิรา รุ่งเรืองเดชวัฒนา
ชื่อเล่น
แบว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010100
ชื่อสกุลนางสาว มณีนุช มานะชูพงศ์
ชื่อเล่น
วา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010101
ชื่อสกุลนางสาว มนัสนันท์ ทรัพย์เตชิตมณึ
ชื่อเล่น
โบว์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010102
ชื่อสกุลนางสาว มัณฑนา มีศรีสม
ชื่อเล่น
ปาล์ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010169
ชื่อสกุลนางสาว รดา กิตติอุดมเดช
ชื่อเล่น
กิ่ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010170
ชื่อสกุลนางสาว รุ่งวิสา สว่างเนตร
ชื่อเล่น
แอน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010171
ชื่อสกุลนางสาว ลฎาภา เด่นประดิษฐ
ชื่อเล่น
ยุ้ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010172
ชื่อสกุลนางสาว ลลิตา ลิมปโภชน์
ชื่อเล่น
ตาต้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010105
ชื่อสกุลนางสาว ลักขณา กาญจนกันทร์
ชื่อเล่น
มิงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010107
ชื่อสกุลนางสาว วรัตมา ลู่ทางเจริญ
ชื่อเล่น
เชอรี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010109
ชื่อสกุลนางสาว วสา โพธิ์กระเจน
ชื่อเล่น
อุม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010048
ชื่อสกุลนางสาว วิทิตตา เอื้อวิจิตรพจนา
ชื่อเล่น
ซำ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010112
ชื่อสกุลนางสาว วิธูมาส แสนชื่นสกุล
ชื่อเล่น
เอ๋ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010173
ชื่อสกุลนางสาว ศดานันท์ สนนุกิจ
ชื่อเล่น
นา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010174
ชื่อสกุลนางสาว ศศิพร ยืนยงกุลวุฒิ
ชื่อเล่น
เอิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010175
ชื่อสกุลนางสาว ศิรดา กฤษณะรังสรรค์
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010115
ชื่อสกุลนางสาว ศิริพร บุญมั่น
ชื่อเล่น
ล้อแม็กซ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010053
ชื่อสกุลนางสาว ศิริมา ทองธรรมชาติ
ชื่อเล่น
น้ำหวาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010119
ชื่อสกุลนางสาว สกุลรัตน์ เชี่ยวพัฒนาเจริญ
ชื่อเล่น
มิ้นท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010176
ชื่อสกุลนางสาว สายชล เลิศพิทักษ์ธรรม
ชื่อเล่น
เจน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010120
ชื่อสกุลนางสาว สาวิตรี มีมานะ
ชื่อเล่น
สา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010177
ชื่อสกุลนางสาว สินีกาญจน์ อุทัยสอาด
ชื่อเล่น
อุ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010178
ชื่อสกุลนางสาว สิริกานต์ วงษ์นิ่ม
ชื่อเล่น
อิ๊งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010179
ชื่อสกุลนางสาว สิริพร เรืองคำ
ชื่อเล่น
เป้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010058
ชื่อสกุลนางสาว สิริภัสสร พร้อมพันธุ์
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010180
ชื่อสกุลนางสาว สุนิศา สุระวิญญู
ชื่อเล่น
ออย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010123
ชื่อสกุลนาย สุภทัต สาตร์ใจเย็น
ชื่อเล่น
บอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010181
ชื่อสกุลนางสาว สุภนิตย์ ปราบณรงค์
ชื่อเล่น
ลูกนัท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010125
ชื่อสกุลนางสาว สุภาภรณ์ ปั้นพล
ชื่อเล่น
ลูกปลา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010059
ชื่อสกุลนางสาว สุรีรักษ์ อินทรแพทย์
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010183
ชื่อสกุลนางสาว อภิชญา พรหมมินทร์
ชื่อเล่น
เรย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010131
ชื่อสกุลนางสาว อภิญญา ลาภเจริญชัย
ชื่อเล่น
เบียร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010133
ชื่อสกุลนางสาว อรณี ชัยเลิศดิลกกุล
ชื่อเล่น
หลา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010134
ชื่อสกุลนางสาว อริสรา นิรันพรพุทธา
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010184
ชื่อสกุลนางสาว อาทิตยา สุรธนานันต์
ชื่อเล่น
ซัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010064
ชื่อสกุลนางสาว อาภาภรณ์ สินอยู่
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010028
ชื่อสกุลนางสาว เบญญาภา อินแตง
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010164
ชื่อสกุลนางสาว เปมิกา เครืออยู่
ชื่อเล่น
นุ่น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557
รหัสประจำตัวนิสิต
54171010094
ชื่อสกุลนางสาว เปรมกมล เยื่อปุย
ชื่อเล่น
ว่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2557

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย