รหัส 59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
59171010325
ชื่อสกุลนางสาว กรรณิการ์ วิริยะอ่องศรี
ชื่อเล่น
นุ่น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010010
ชื่อสกุลนางสาว กัณฐิกา หมอกเจริญ
ชื่อเล่น
เบล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010012
ชื่อสกุลนางสาว กานต์ธิดา เนียมศรี
ชื่อเล่น
กานต์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010014
ชื่อสกุลนางสาว กุลญาดา ตั้งประดิษฐพร
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010015
ชื่อสกุลนางสาว กุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณ
ชื่อเล่น
ชะเอม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010017
ชื่อสกุลนางสาว ขนิษฐา วรชัย
ชื่อเล่น
อิ๋ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010018
ชื่อสกุลนางสาว จณิต​ เบ้าทอง
ชื่อเล่น
เบสท์​
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010020
ชื่อสกุลนางสาว จริญญา องค์สวัสดิ์
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010326
ชื่อสกุลนางสาว จันทกานต์ เธียรชัยบัณฑิต
ชื่อเล่น
แอ๊น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010021
ชื่อสกุลนาย จาฏุพัจน์ ตุงคะเสรีรักษ์
ชื่อเล่น
บิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010023
ชื่อสกุลนางสาว จินดารัตน์ จำปาทิพย์
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010026
ชื่อสกุลนางสาว จิราพร สุทธิสาร
ชื่อเล่น
มิ้ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010027
ชื่อสกุลนางสาว จิราภา ถานะภิรมย์
ชื่อเล่น
อ๋อมแอ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010327
ชื่อสกุลนางสาว จิรารัตน์ โต๊ะทอง
ชื่อเล่น
ทิป
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010030
ชื่อสกุลนางสาว จุฑารัตน์ ประเสริฐพงษ์
ชื่อเล่น
เบนซ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010041
ชื่อสกุลนางสาว ชัญญานุช เศวตนันทน์
ชื่อเล่น
กุ๊กกิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010043
ชื่อสกุลนางสาว ญาณิน โกเขื่อนขันธ์
ชื่อเล่น
เอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010045
ชื่อสกุลนาย ฐณัชนนท์ คุณาสินเพ็ชร
ชื่อเล่น
บูม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010048
ชื่อสกุลนางสาว ฐิดายุ รามโกมุท
ชื่อเล่น
ยู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010050
ชื่อสกุลนางสาว ฐิติกา อังกุรสิริไพบูลย์
ชื่อเล่น
เป้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010054
ชื่อสกุลนางสาว ณัฏฐนันท์ แสงจันทร์
ชื่อเล่น
มีมี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010062
ชื่อสกุลนางสาว ณิชาภัทร อุทาวงศ์
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010068
ชื่อสกุลนางสาว ทิฆัมพร อิ่มใจ
ชื่อเล่น
นุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010070
ชื่อสกุลนาย ธนพงษ์ โพธาราม
ชื่อเล่น
ดอนโน่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010072
ชื่อสกุลนางสาว ธนพร วงศ์ไพบูลย์ขจร
ชื่อเล่น
เตียง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010074
ชื่อสกุลนางสาว ธนภรณ์ เพ็งจันทร์
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010076
ชื่อสกุลนางสาว ธนัชชา ทองสว่าง
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010078
ชื่อสกุลนางสาว ธนาภรณ์ กำเลิศทอง
ชื่อเล่น
พิม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010083
ชื่อสกุลนางสาว ธีราพร ปิยรัตนาภรณ์
ชื่อเล่น
เกด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010084
ชื่อสกุลนางสาว นงนภัส แจ้งบุญ
ชื่อเล่น
แตงกวา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010086
ชื่อสกุลนางสาว นภสร คุ้มเมือง
ชื่อเล่น
ฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010087
ชื่อสกุลนางสาว นภัสสร จิตติเรืองเกียรติ
ชื่อเล่น
แนต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010093
ชื่อสกุลนางสาว นิศานาถ ลีมี
ชื่อเล่น
ปอ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010098
ชื่อสกุลนาย ปฏิพัทธ์ สิริพิสิฐวงศ์
ชื่อเล่น
เค
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010329
ชื่อสกุลนางสาว ปฏิมาภรณ์ พลแสน
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010104
ชื่อสกุลนางสาว ปวิชญา แก่นจันทร์
ชื่อเล่น
ป่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010330
ชื่อสกุลนางสาว ปวิชญา แก่นจันทร์
ชื่อเล่น
ป่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010112
ชื่อสกุลนางสาว พรพิมล ใจตรง
ชื่อเล่น
น้ำฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010113
ชื่อสกุลนางสาว พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล
ชื่อเล่น
น้ำหวาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010116
ชื่อสกุลนางสาว พลอย ห่านพงษ์ศักดิ์
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010120
ชื่อสกุลนางสาว พิมพ์ชนก แสนเพื่อน
ชื่อเล่น
แก้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010121
ชื่อสกุลนางสาว พิมลนาฏ อุ่ยเกียรติสกุล
ชื่อเล่น
ฟองเบียร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010333
ชื่อสกุลนางสาว พุทธิพร แสงสินธุ์
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010124
ชื่อสกุลนางสาว ฟ้าใส จันทร์แฉ่ง
ชื่อเล่น
ลูกตาล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010132
ชื่อสกุลนางสาว ภัสวดี เรืองสมบัติ
ชื่อเล่น
อ๋อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010134
ชื่อสกุลนางสาว มณีรัตน์ เล็กละมุด
ชื่อเล่น
น้ำมนต์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010139
ชื่อสกุลนางสาว รัตนวลี พรามนัติ
ชื่อเล่น
เหมย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010334
ชื่อสกุลนางสาว ลักขณา บุญทัน
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010152
ชื่อสกุลนางสาว ศศินันท์ สังข์ทองโรจน์
ชื่อเล่น
จ๋า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010155
ชื่อสกุลนางสาว ศุภกร ฤทธิยานุกูล
ชื่อเล่น
เบส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010156
ชื่อสกุลนางสาว สตรีรัตน์ ผดุงพงษ์
ชื่อเล่น
เมล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010157
ชื่อสกุลนางสาว สิริกุล จุมพรม
ชื่อเล่น
กี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010158
ชื่อสกุลนางสาว สิรินภา มณิชสาร
ชื่อเล่น
ชิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010159
ชื่อสกุลนางสาว สิริยากร แสงธีรกิจ
ชื่อเล่น
กิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010170
ชื่อสกุลนางสาว สุพัชชา แสงสุข
ชื่อเล่น
กิ่ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010172
ชื่อสกุลนางสาว สุวรรณา ใจจำนงค์
ชื่อเล่น
น้ำฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010336
ชื่อสกุลนางสาว อทิตยา เขียวชะอ่ำ
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010176
ชื่อสกุลนางสาว อรกานต์ จงไกรจักร
ชื่อเล่น
ป๊อป
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010178
ชื่อสกุลนางสาว อรินทร์รัตน์ แก่นภิรมย์ FSN
ชื่อเล่น
มิ้นท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010179
ชื่อสกุลนางสาว อันดา เซ็มมุกดา
ชื่อเล่น
อันดา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010338
ชื่อสกุลนางสาว อารีนา บุญมา
ชื่อเล่น
อารีนา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010123
ชื่อสกุลนางสาว แพรว สุรวัฒนบูรณ์
ชื่อเล่น
ไทม์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2562

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย