รหัส 58 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
58171010111
ชื่อสกุลนางสาว กฤษณา คารักษ์
ชื่อเล่น
แหนม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010112
ชื่อสกุลนางสาว กัญจนาพร วิละแสง
ชื่อเล่น
โย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010224
ชื่อสกุลนางสาว ชนกนันท์ สมัครสมาน
ชื่อเล่น
ลูกหมู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010010
ชื่อสกุลนาย ชนาธิป รัชชานนท์
ชื่อเล่น
ไอซ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010012
ชื่อสกุลนางสาง ฌัญญา งามเสมอ
ชื่อเล่น
เจนนี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010124
ชื่อสกุลนางสาว ณัฏฐ์ภรณ์ สุธรรมมาภรณ์
ชื่อเล่น
อุ๋งอิ๋ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010125
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐ โตขลิบ
ชื่อเล่น
การ์ตูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010126
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐกฤตา บุญร่วมแก้ว
ชื่อเล่น
นีน่า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010127
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐกานต์ คชแพทย์
ชื่อเล่น
อิ๋ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010130
ชื่อสกุลนางสาว ตริตาพร บุญนาค
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010131
ชื่อสกุลนางสาว ทักษพร แสงกนึก
ชื่อเล่น
มิ้ลค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010133
ชื่อสกุลนางสาว ธนัญญา เรืองวินิตวงศ์
ชื่อเล่น
ทราย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010134
ชื่อสกุลนางสาว นัฐฌา ยามันสะบีดีน
ชื่อเล่น
นัด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010136
ชื่อสกุลนางสาว นันทวัน ชัยมานิต
ชื่อเล่น
ชะ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010137
ชื่อสกุลนางสาว นารีรัตน์ หงวนศาลา
ชื่อเล่น
หญิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010141
ชื่อสกุลนางสาว ปราง ใบดีกาดี
ชื่อเล่น
ตีกะห์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010142
ชื่อสกุลนางสาว ปรินทร ขุนสิทธิ์
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010143
ชื่อสกุลนางสาว ปัทมนันท์ บานชื่น
ชื่อเล่น
สตังค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010148
ชื่อสกุลนางสาว พลิตา อุดมสิรินิกร
ชื่อเล่น
ปุ๋ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010149
ชื่อสกุลนางสาว พิชญ์สินี ปัญญาโฆษิต
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010151
ชื่อสกุลนางสาว ภคนันท์ นพเดช
ชื่อเล่น
เพื่อน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010153
ชื่อสกุลนางสาว ภัทรวดี ล้อมวงค์
ชื่อเล่น
แนท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010157
ชื่อสกุลนางสาว รังสิมา เจริญรัศมีเกียรติ
ชื่อเล่น
หยิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010226
ชื่อสกุลนาย รัฐพงศ์ บุญวงศ์
ชื่อเล่น
นัท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010227
ชื่อสกุลนางสาว รินรดา วรรณสุทธิวัฒน์
ชื่อเล่น
มะเหมี่ยว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010228
ชื่อสกุลนางสาว วริยา พรมสะวะนา
ชื่อเล่น
เนเน่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010159
ชื่อสกุลนางสาว วริษฐา งามจรัส
ชื่อเล่น
เบล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010162
ชื่อสกุลนางสาว ศรัญญา สามารถเจริญ
ชื่อเล่น
ครีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010163
ชื่อสกุลนางสาว ศิฐีษ์ คณานุกรักษ์
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010164
ชื่อสกุลนางสาว ศิริมา ไทพิทักษ์
ชื่อเล่น
นาดา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010166
ชื่อสกุลนางสาว สวรินทร์ วิภาตะวิทย์
ชื่อเล่น
ลักษณ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010230
ชื่อสกุลนางสาว สุกาญจนา สุขเกษม
ชื่อเล่น
ผึ้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010168
ชื่อสกุลนางสาว สุชานาถ ภูมิระพี
ชื่อเล่น
พิมพ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010169
ชื่อสกุลนางสาว สุธาวัลย์ มาเอี่ยม
ชื่อเล่น
ปลา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010170
ชื่อสกุลนางสาว สุพัตรา ข้ามกลาง
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
581710100632
ชื่อสกุลนาย สุวิชาญ เฉลิมรักชาติ
ชื่อเล่น
ไอซ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010171
ชื่อสกุลนางสาว สุวีร์ณัส ไวทยานุวัติติ
ชื่อเล่น
เนย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010058
ชื่อสกุลนางสาว สโรชา ตั้งสถาพรพันธ์
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010172
ชื่อสกุลนางสาว อภิญญา วรรณสี
ชื่อเล่น
น้ำหวาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010114
ชื่อสกุลนางสาว เกสรา กองจุมพล
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010115
ชื่อสกุลนางสาว เกสรา เทศกุล
ชื่อเล่น
นุ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010027
ชื่อสกุลนางสาว เบญญา ภิรมย์กิจ
ชื่อเล่น
มิ้นท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010150
ชื่อสกุลนางสาว เพชรรัตน์ แซ่เอียว
ชื่อเล่น
เบียร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561
รหัสประจำตัวนิสิต
58171010161
ชื่อสกุลนางสาว เวธกา ศิริพรพิสิฐ
ชื่อเล่น
หลิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2561

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย