รหัส 57 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
57171010295
ชื่อสกุลนางสาว กฤษณา ชูพรหมแก้ว
ชื่อเล่น
ปุ๊กกี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010296
ชื่อสกุลนางสาว กัลยรักษ์ มีสัตย์
ชื่อเล่น
ออย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010297
ชื่อสกุลนางสาว คนึงนิจ สุจริยานุรักษ์
ชื่อเล่น
ลูกเกต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010299
ชื่อสกุลนางสาว จิตรานุช ร่วมทอง
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010300
ชื่อสกุลนางสาว จิรัชยา พี่พานิช
ชื่อเล่น
บิ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010240
ชื่อสกุลนางสาว จุฑาภรณ์ สุทธิบุตร
ชื่อเล่น
จูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010302
ชื่อสกุลนางสาว ชณิภัฏ เจริญใจ
ชื่อเล่น
แบม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010379
ชื่อสกุลนาย ชาญชัย นรโคตร
ชื่อเล่น
นาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010013
ชื่อสกุลนาย ณภัทร จตุพศ
ชื่อเล่น
แมน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010121
ชื่อสกุลนางสาว ณัชชา หงษ์ภักดี
ชื่อเล่น
ตูมตาม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010123
ชื่อสกุลนางสาว ณัฎฐ์ศรณ์ รวมศิลป์
ชื่อเล่น
มิ้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010303
ชื่อสกุลนางสาว ณัฏฐิณี พนมเวช
ชื่อเล่น
ขนุน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010128
ชื่อสกุลนาย ณัฐชนน โถน้อย
ชื่อเล่น
โบ๊ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010017
ชื่อสกุลนางสาว ณิชากร ศรีอุบลมาศ
ชื่อเล่น
เฟิร์ส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010305
ชื่อสกุลนางสาว ตรีชญาณ์ น่าดู
ชื่อเล่น
นูนัส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010306
ชื่อสกุลนางสาว ทักษิณา เด่นเจริญ
ชื่อเล่น
นา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010307
ชื่อสกุลนางสาว ธนพร มหาชัยราชัน
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010278
ชื่อสกุลนางสาว ธัญญพร พงศ์มณีรัตน์
ชื่อเล่น
ทราย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010021
ชื่อสกุลนาย ธิติพัชร์ บุญญลักษม์
ชื่อเล่น
เอิร์ธ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010380
ชื่อสกุลนางสาว นฤมล ชัยชนะกสิกรรม
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010309
ชื่อสกุลนางสาว นวพร หลินศรี
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010311
ชื่อสกุลนางสาว นันธิญา นวลประเสริฐ
ชื่อเล่น
อัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010312
ชื่อสกุลนางสาว นาเดีย วงษ์สันต์
ชื่อเล่น
เดีย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010313
ชื่อสกุลนางสาว บุญตา วนิชเรืองชัย
ชื่อเล่น
แจง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010137
ชื่อสกุลนางสาว ปณพพร เอี้ยวสุวรรณ
ชื่อเล่น
ป่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010143
ชื่อสกุลนางสาว ปัทชญา วงษ์เสาร์
ชื่อเล่น
จิ๊บ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010029
ชื่อสกุลนางสาว ปุณยวีร์ สุขอุดม
ชื่อเล่น
คะณิ้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010315
ชื่อสกุลนางสาว พนิดา ผุดผ่อง
ชื่อเล่น
อัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010317
ชื่อสกุลนางสาว พรรณิภา ชัยโยบัว
ชื่อเล่น
โยโมสต์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010319
ชื่อสกุลนางสาว พัชรนันท์ ภูยานนท์
ชื่อเล่น
เค้ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010280
ชื่อสกุลนางสาว พัณณิตา จันทร์ตรี
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010152
ชื่อสกุลนางสาว พิชญา บูรณศีลสุนทร
ชื่อเล่น
ลูกพีช
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010151
ชื่อสกุลนางสาว พิชญ์สุกานต์ เสาวคนธ์
ชื่อเล่น
เฟิสท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010320
ชื่อสกุลนางสาว พิมพ์ชนก ชัยยงยุทธ
ชื่อเล่น
พิม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010321
ชื่อสกุลนาย พิสุทธิ์ มุมณี
ชื่อเล่น
ฮาร์ท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010032
ชื่อสกุลนาย ภัทราพร ยาจันทรา
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010323
ชื่อสกุลนางสาว ภาคินีวรรษณ์ ศักดิ์เจริญ
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010324
ชื่อสกุลนางสาว ภูริชญา จังบูรพา
ชื่อเล่น
นิ้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010326
ชื่อสกุลนางสาว ลลิล ปิ่นวนิชกุล
ชื่อเล่น
ลิล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010327
ชื่อสกุลนางสาว ลักษิกา ชวกิจโกศล
ชื่อเล่น
ภา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010328
ชื่อสกุลนาย วริทธิ์ กริ่มใจ
ชื่อเล่น
เบล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010040
ชื่อสกุลนางสาว วารี กริ่มใจ
ชื่อเล่น
บลู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010041
ชื่อสกุลนางสาว วิพุธพันธุ์ กิตติสุบรรณ
ชื่อเล่น
ว่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010051
ชื่อสกุลนางสาว ศิริพร สุธารสขจรชัย
ชื่อเล่น
เรนนี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010046
ชื่อสกุลนางสาว ศิริภาพรรณ สาระวิน
ชื่อเล่น
มุ่ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010330
ชื่อสกุลนางสาว ศิริวรรณ ไทยภักดี
ชื่อเล่น
แอม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010049
ชื่อสกุลนาย สมสมัคร ทิพย์มณี
ชื่อเล่น
ปุ๊บปั๊บ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010168
ชื่อสกุลนางสาว สลิสา วสุวัต
ชื่อเล่น
แก้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010333
ชื่อสกุลนางสาว สิรินภา แก้วกมลรัตน์
ชื่อเล่น
นานา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010384
ชื่อสกุลนางสาว สิรินาฏ จารย์พิมพ์
ชื่อเล่น
มะปราง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010385
ชื่อสกุลนางสาว สิริยากร ทิพย์เนตร
ชื่อเล่น
พิม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010386
ชื่อสกุลนางสาว สุณัฐชา โบรานินทร์
ชื่อเล่น
นัท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010335
ชื่อสกุลนางสาว สุพัชชา รักถิ่นเกิด
ชื่อเล่น
แจน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010387
ชื่อสกุลนาย สุรเดช พรมแตง
ชื่อเล่น
อาร์ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010332
ชื่อสกุลนางสาว สโรชา ดวงแก้ว
ชื่อเล่น
บีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010337
ชื่อสกุลนางสาว อชิรญา มหาสินไพศาล
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010338
ชื่อสกุลนางสาว อภิณห์พร เอกธนาไชยรัตน์
ชื่อเล่น
หยก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010339
ชื่อสกุลนางสาว อังคณา รุจิราวรรร
ชื่อเล่น
บุ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010340
ชื่อสกุลนางสาว อุไรวรรณ ไม้แก้ว
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010018
ชื่อสกุลนาย เตชิต ธรรมรักษ์เจริญ
ชื่อเล่น
เต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010336
ชื่อสกุลนางสาว เสาวนิตย์ กิจเจริญปัญญา
ชื่อเล่น
แตงกวา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560
รหัสประจำตัวนิสิต
57171010331
ชื่อสกุลนางสาว โศจิวัจน์ รัตนมาโนชญ์
ชื่อเล่น
โฟร์ท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2560

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย