รหัส 56 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
56171010001
ชื่อสกุลนางสาว กชพร มัณยากาศ
ชื่อเล่น
ชีส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010004
ชื่อสกุลนางสาว กนกพร วัชรวรธิษศ์
ชื่อเล่น
จูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010293
ชื่อสกุลนาย กษิเดศ สุวรรณชีพ
ชื่อเล่น
เฟิร์ส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010009
ชื่อสกุลนางสาว กัญญาวีร์ นพวิง
ชื่อเล่น
ลูกไม้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010265
ชื่อสกุลนาย กันตชัย เปรมทวีสุข
ชื่อเล่น
พี่กัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010017
ชื่อสกุลนางสาว ขวัญชนก สุวรรณไพรัตน์
ชื่อเล่น
หยี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010027
ชื่อสกุลนางสาว จิดาภา วารนิช
ชื่อเล่น
จิ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010033
ชื่อสกุลนาย จิรวัฒน์ วงศ์ศิริเดชชัย
ชื่อเล่น
เจมส์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010038
ชื่อสกุลนางสาว ชญานี วิวิธเกยูรวงศ์
ชื่อเล่น
แบม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010046
ชื่อสกุลนางสาว ญาณิศา รัตนไพศาลกิจ
ชื่อเล่น
มิ้ลค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010051
ชื่อสกุลนางสาว ฐิตินันท์ เศรษฐสถาพร
ชื่อเล่น
น้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010290
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐชยาพร ดิลกพัฒน์วานิช
ชื่อเล่น
แอน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010268
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐนรี ทรงเจริญ
ชื่อเล่น
มิ้งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010064
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐรดี สุนทรภักดี
ชื่อเล่น
นัตตี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010068
ชื่อสกุลนางสาว ณิชาบลู กลิ่นสมิทธิ์
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010269
ชื่อสกุลนางสาว ทิพาพร จอมเกตุ
ชื่อเล่น
แพน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010077
ชื่อสกุลนางสาว ธนาภรณ์ พงษ์ศิริยะกุล
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010079
ชื่อสกุลนางสาว ธวัลรัตน์ บุญช่วยชู
ชื่อเล่น
มด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010083
ชื่อสกุลนางสาว ธิตินัฏ ขาวสนิท
ชื่อเล่น
แต๊นซ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010270
ชื่อสกุลนางสาว นรสรณ์ ชัยอิทธิพรวงศ์
ชื่อเล่น
ปอปอ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010271
ชื่อสกุลนางสาว นฤมล ฮั๋นประเสริฐ
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010272
ชื่อสกุลนางสาว นันทนา อันชนะ
ชื่อเล่น
อิ๋ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010092
ชื่อสกุลนางสาว ปฏิญญา ไตรนาค
ชื่อเล่น
อ้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010093
ชื่อสกุลนางสาว ปภาวรินท์ แสงชัยทิพย์
ชื่อเล่น
โซล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010095
ชื่อสกุลนาย ปองพล ทองธรรมชาติ
ชื่อเล่น
ไป๊
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010023
ชื่อสกุลนาย ปัณณทัต ชาติประสพ
ชื่อเล่น
ป๊อปคอร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010273
ชื่อสกุลนางสาว ปานใจ บูรพนาวิบูลย์
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010274
ชื่อสกุลนางสาว พชรพร ทองปิ่น
ชื่อเล่น
ป๊อป
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010275
ชื่อสกุลนางสาว พรธิดา รัตนานุวัติ
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010101
ชื่อสกุลนางสาว พฤษภาพร ถึงจุ้ย
ชื่อเล่น
น้าฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010277
ชื่อสกุลนางสาว พัชทิชา ธีรเนติพงศ์
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010278
ชื่อสกุลนางสาว พัทธนันท์ กำลังเอก
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010104
ชื่อสกุลนางสาว พันธุ์ทิพา วะหาโร
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010113
ชื่อสกุลนางสาว พุทธมาศ รอดเสียงล้า
ชื่อเล่น
นิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010121
ชื่อสกุลนาย ภัทรพงษ์ เลิศล้า
ชื่อเล่น
ฟิวส์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010123
ชื่อสกุลนางสาว ภัทราพร ธีรโรจน์วิทย์
ชื่อเล่น
โบนัส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010323
ชื่อสกุลนาย ภัทฤทธิ์ บุญสูง
ชื่อเล่น
ดี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010281
ชื่อสกุลนาย ภาณุพัฒน์ ปานมณี
ชื่อเล่น
พีเพิ้ล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010124
ชื่อสกุลนาย ภานุวัฒน์ บุตรฉม้อย
ชื่อเล่น
หมูทอง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010282
ชื่อสกุลนางสาว มนัชชา ศรีสุวรรณ
ชื่อเล่น
สกรีน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010128
ชื่อสกุลนางสาว มาริสา รอมาลี
ชื่อเล่น
ซีตาร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010131
ชื่อสกุลนางสาว ยุพารัตน์บุญศรี
ชื่อเล่น
เอ้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010283
ชื่อสกุลนางสาว รุ่งฟ้า พิมลศรี
ชื่อเล่น
แอ๋ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010284
ชื่อสกุลนาย วนวิทย์ ปิ่นทอง
ชื่อเล่น
นุ้ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010144
ชื่อสกุลนางสาว วรรณวิภา ประทุมานนท์
ชื่อเล่น
จูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010286
ชื่อสกุลนางสาว วรางคณา วรรณบวร
ชื่อเล่น
ทราย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010287
ชื่อสกุลนางสาว วิชุนันท์ ลีวรรณ์
ชื่อเล่น
นุ๊กกี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010288
ชื่อสกุลนางสาว วิรากาน์ ไตละนันทน์
ชื่อเล่น
น้าตาล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010158
ชื่อสกุลนาย วีรวัชร์ ธนิพัฒน์วรกิจ
ชื่อเล่น
กาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010160
ชื่อสกุลนางสาว ศริญญา ศรีวงษ์ญาติดี
ชื่อเล่น
มุกริน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010289
ชื่อสกุลนางสาว ศศิชา ขันตี
ชื่อเล่น
ปอง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010166
ชื่อสกุลนางสาว ศุภกานต์ ตะนะภักดี
ชื่อเล่น
ฟีฟ่า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010170
ชื่อสกุลนางสาว ศุภางค์ ฟักเขียว
ชื่อเล่น
หญิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010174
ชื่อสกุลนางสาว สาวิตรี หมู่หัวนา
ชื่อเล่น
จุ๊บปี้จุ๊บโฟมมี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010291
ชื่อสกุลนางสาว สุวิมล ดวงศรี
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010183
ชื่อสกุลนางสาว หัทยา โหนา
ชื่อเล่น
ฟาง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010192
ชื่อสกุลนางสาว อรุณวดี สุขชุ่ม
ชื่อเล่น
มีมี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010294
ชื่อสกุลนางสาว อันธิกา อัศวปรีชา
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010296
ชื่อสกุลนางสาว อุซัยนี่ กะละหมัด
ชื่อเล่น
อุ๊
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010279
ชื่อสกุลนางสาว เฟื่องกมล ไวว่อง
ชื่อเล่น
เป๊กกี้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010292
ชื่อสกุลนางสาว เหมาภรณ์ เตชธรรมรักข์
ชื่อเล่น
โอปอล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2559

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย