รหัส 55 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
55171010195
ชื่อสกุลนาย กิตติ์ธเนศ โชติพัฒนฐิติคุณ
ชื่อเล่น
ดิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010243
ชื่อสกุลนางสาว ขวิศา เบญจวัฒนานนท์
ชื่อเล่น
เซน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010238
ชื่อสกุลนาย จักรพันธ์ ตันติอมรพงษ์
ชื่อเล่น
น้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010239
ชื่อสกุลนางสาว จันทิมา แสงเหลา
ชื่อเล่น
อุ้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010241
ชื่อสกุลนางสาว จุฑามาศ สุขดี
ชื่อเล่น
มิ้งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010242
ชื่อสกุลนางสาว ชนิดา เกิดศุข
ชื่อเล่น
เอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010120
ชื่อสกุลนางสาว ชมธิชา สงวนสุข
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010244
ชื่อสกุลนางสาว ชิดชนันท์ โชติกปฏิพัทธ์
ชื่อเล่น
บิวท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010246
ชื่อสกุลนางสาว ฐานิษา ชลธารปิตางกูร
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010247
ชื่อสกุลนางสาว ฐาปนี แข็งสารีกิจ
ชื่อเล่น
หงุงหงิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010249
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐชานันท์ ชัยถาวรวงษ์
ชื่อเล่น
เดียร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010128
ชื่อสกุลนาย ณัฐดนัย สุวรรณยิ่งยง
ชื่อเล่น
นั้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010250
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐนิชา คลังทรัพย์
ชื่อเล่น
แพ็ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010251
ชื่อสกุลนางสาว ทิพวรรณ แจ่มเที่ยงตรง
ชื่อเล่น
การ์ตูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010253
ชื่อสกุลนางสาว ธนภรณ์ โชติพรม
ชื่อเล่น
แนนนี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010252
ชื่อสกุลนาย ธนเดช กิตติ์ธนาเดชากร
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010257
ชื่อสกุลนาย ธีรวัฒน์ ภมรพล
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010258
ชื่อสกุลนางสาว นฏกร ดวงดี
ชื่อเล่น
มิลค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010259
ชื่อสกุลนางสาว นวินดา รัตนศรีทัย
ชื่อเล่น
วิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010151
ชื่อสกุลนาย นันทพัทธ์ รักจารูญ
ชื่อเล่น
นน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010260
ชื่อสกุลนาย นิธิพงษ์ วงษ์ศิลปากร
ชื่อเล่น
แป๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010261
ชื่อสกุลนาย บวรรัตน์ เด่นรัศมีเทพ
ชื่อเล่น
โต้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010156
ชื่อสกุลนาย ปราการ เกรียงศักดาชัย
ชื่อเล่น
ฮุย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010262
ชื่อสกุลนางสาว ปวีรา บุญทราวงษ์
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010263
ชื่อสกุลนางสาว ปัญฐิตา ชมภู่
ชื่อเล่น
เฟืร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010264
ชื่อสกุลนางสาว ปิยะดา ลิ้มปิติเรืองกิจ
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010160
ชื่อสกุลนาย พรชัย สาราญรื่น
ชื่อเล่น
เอ็ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010265
ชื่อสกุลนางสาว พรอุมา แซ่เล็ก
ชื่อเล่น
อุ๊
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010266
ชื่อสกุลนางสาว พรีมพนิตา วิทย์วโรทัย
ชื่อเล่น
พรีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010267
ชื่อสกุลนาย พลานุพัฒน์ ศรีสองเมือง
ชื่อเล่น
บุ๊ค
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010164
ชื่อสกุลนางสาว พิชญา บัณฑิตกฤษดา
ชื่อเล่น
ซีหนา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010165
ชื่อสกุลนางสาว พิชามญชุ์ นิลละคา
ชื่อเล่น
โอ๊ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010026
ชื่อสกุลนาย พีระพงษ์ หาญสมบูรณ์
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010173
ชื่อสกุลนาย ภัทรพล ชีรณานันท์
ชื่อเล่น
วาม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010269
ชื่อสกุลนางสาว ภัทราภร ภูศรี
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010271
ชื่อสกุลนางสาว ลลวัลย์ เรืองณรงค์เดช
ชื่อเล่น
ซิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010274
ชื่อสกุลนางสาว วีรวรรณ กิตติวัฒนางกูร
ชื่อเล่น
นีต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010275
ชื่อสกุลนาย วุฒินันท์ สีอร่ามรุ่งเรือง
ชื่อเล่น
ปิ๊ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010276
ชื่อสกุลนางสาว ศศิธร เจริญยศ
ชื่อเล่น
จ๊อย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010033
ชื่อสกุลนางสาว ศศิพร ชูวงษ์วิทยา
ชื่อเล่น
เพลง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010279
ชื่อสกุลนางสาว ศันสนีย์ ฤกษ์ชัยมงคล
ชื่อเล่น
เซ็ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010256
ชื่อสกุลนางสาว ศิกรนรินทร์ เพิ่มพัฒน์ธนกร
ชื่อเล่น
แจม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010089
ชื่อสกุลนางสาว สมพร ทับมาโนช
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010280
ชื่อสกุลนางสาว สินีนาฎ ไตรสินธ์
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010281
ชื่อสกุลนางสาว สุชานาฎ ทะวะรุ่งเรือง
ชื่อเล่น
แม้ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010040
ชื่อสกุลนางสาว สุธินันท์ พินทอง
ชื่อเล่น
มิ้นท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010283
ชื่อสกุลนางสาว สุมนัส เรืองศรี
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010284
ชื่อสกุลนาย สุรภัจ สุวรรณจินดา
ชื่อเล่น
เบสท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010285
ชื่อสกุลนางสาว หนึ่งฤทัย ภาชีรักษ์
ชื่อเล่น
มิ้น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010286
ชื่อสกุลนางสาว อดิสา ขจัดภัย
ชื่อเล่น
แนท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010198
ชื่อสกุลนางสาว อติภา แซ่กู่
ชื่อเล่น
เอมี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010233
ชื่อสกุลนางสาว อทิตยา สมบูรณ์บัติ
ชื่อเล่น
ไวท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010287
ชื่อสกุลนางสาว อนุสรา เดชเพชร
ชื่อเล่น
โบ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010288
ชื่อสกุลนางสาว อภิญญา โพนเมืองหล้า
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010289
ชื่อสกุลนางสาว อริสา ก่อเศรษฐการ
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010290
ชื่อสกุลนางสาว อัปสรสิริ ศรีพาณิชย์กุล
ชื่อเล่น
เน็ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010291
ชื่อสกุลนางสาว อาภาพร สายศรี
ชื่อเล่น
กุ๊กกิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010268
ชื่อสกุลนางสาว เพชรน้าหนึ่ง ฟ้างามวงษ์
ชื่อเล่น
ไข่มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010245
ชื่อสกุลนาย ไซฟูอาลาวี มะลี
ชื่อเล่น
ไซฟู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2558

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย