รหัส 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
61171010001
ชื่อสกุลนางสาว กมลวรรณ เกิดท่าไม้
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010002
ชื่อสกุลนางสาว กรรณิกา พุทธายอด
ชื่อเล่น
แอน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010003
ชื่อสกุลนาย กฤตวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ชื่อเล่น
เจ้ากาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010004
ชื่อสกุลนางสาว กวิตา ภาลีขันธ์
ชื่อเล่น
เตย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010060
ชื่อสกุลนางสาว กิตติปิยะดา กิตติกุลนที
ชื่อเล่น
บี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010064
ชื่อสกุลนางสาว จีรนันท์ ชูจิตร
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010065
ชื่อสกุลนางสาว จีรนันท์ นวลอนันต์
ชื่อเล่น
เตย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010066
ชื่อสกุลนาย ชัชชล ชัยสันติกุล
ชื่อเล่น
บอมบ์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010007
ชื่อสกุลนางสาว ฐิติรัตน์ เสี่ยงบุญ
ชื่อเล่น
ซี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010112
ชื่อสกุลนางสาว ณัชชา แก้วสุทธิพล
ชื่อเล่น
แบม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010010
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐกุล แก้วปลอด
ชื่อเล่น
นุ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010115
ชื่อสกุลนางสาว ณิชณฐินี กิตติยศธารีย์
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010068
ชื่อสกุลนางสาว ณิชนันทน์ มิฮารน
ชื่อเล่น
นิช
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010116
ชื่อสกุลนางสาว ดวงหทัย โตสกุลวงศ์
ชื่อเล่น
ออม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010013
ชื่อสกุลนางสาว ตันหยง ขุนอินทร์
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010070
ชื่อสกุลนางสาว ทิชากร ศรีสุพรรณ์
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010014
ชื่อสกุลนาย ธนกฤต วอนยิน
ชื่อเล่น
โนริ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010072
ชื่อสกุลนาย ธนบดี แก้วขาวใส
ชื่อเล่น
เต้ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010015
ชื่อสกุลนางสาว ธนัชชา ทิมเชียงราก
ชื่อเล่น
หญิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010016
ชื่อสกุลนาย ธนัยนันท์ ห่วงถวิล
ชื่อเล่น
อาร์ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010017
ชื่อสกุลนางสาว ธัญยธรณ์ ชีวพัฒนโรจน์
ชื่อเล่น
เนเน่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010018
ชื่อสกุลนางสาว นภัสสร พรายอำไพ
ชื่อเล่น
อั้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010020​
ชื่อสกุลนาย นัฐพงศ์ บำรุงอิสลาม
ชื่อเล่น
ฟาริด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010021
ชื่อสกุลนาย บารเมศวร์ บุญนำมา
ชื่อเล่น
เปรม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010056
ชื่อสกุลนางสาว ประภาพร ศุภไทย
ชื่อเล่น
หยก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010118
ชื่อสกุลนางสาว ปรียานุช สะเดา
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010024
ชื่อสกุลนางสาว ปิ่นสุดา ศรีสง่า
ชื่อเล่น
จีน่า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010077
ชื่อสกุลนางสาว ภณิตา ลำทุมลักษณ์
ชื่อเล่น
เอิร์ธ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010028
ชื่อสกุลนางสาว ภัทรวดี ทองรุ่งงาม
ชื่อเล่น
ก้อย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010030
ชื่อสกุลนางสาว มนันยา ประทีป ณ ถลาง
ชื่อเล่น
มนัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010084
ชื่อสกุลนางสาว สุภาวดี ห่ามกระโทก
ชื่อเล่น
แอน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010038
ชื่อสกุลนางสาว อริสา เเพน้อย
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010039
ชื่อสกุลนางสาว อโรชา เเพน้อย
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010063
ชื่อสกุลนางสาว เกษมณี พัดโสดา
ชื่อเล่น
แก้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010031
ชื่อสกุลนางสาว เมธาพร พรมมะลี
ชื่อเล่น
ชมพู่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564
รหัสประจำตัวนิสิต
61171010023
ชื่อสกุลนางสาว ใบเฟิร์น ซ่อนกลิ่น
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2564

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย