ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน 570 บาท/ วัน)

สมัครงาน

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รับสมัครงาน!! (รายวัน 570 บาท/ วัน)
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ในสาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทำงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานบริการทั่วไป
4. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
5. มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หรือประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32610

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

E-mail  aiswu@g.swu.ac.th

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย