ช่องทางเข้าห้องเรียนรายวิชา สทก01

ข่าว

ช่องทางเข้าห้องเรียนรายวิชา ZAI01 Food Prosumer ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้นิสิตทราบ
Class code : ddzpyov
invitation link : https://classroom.google.com/c/NDg4NjY1ODUxMjE5?cjc=ddzpyov

หน่วยงานเจ้าของข่าว
วิชาการ

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย