ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล

ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564

Start-End
-

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย