รหัส 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รหัสประจำตัวนิสิต
59171010368
ชื่อสกุลนางสาว กนกวรรณ พิมเสน
ชื่อเล่น
เจน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010369
ชื่อสกุลนางสาว จิรัชญา พุ่มโมรี
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010358
ชื่อสกุลนางสาว ดวงกมล รัตนกอง
ชื่อเล่น
ปอป้อ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010303
ชื่อสกุลนางสาว ธัญทิพ บุญเพ็ญศิลป์
ชื่อเล่น
เฟรม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010316
ชื่อสกุลนางสาว นุชนาฎ ทองมี
ชื่อเล่น
อีฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010361
ชื่อสกุลนาย ปราศรัย ใจสมุทร
ชื่อเล่น
ลูกกอฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010362
ชื่อสกุลนางสาว พุทธรักษา แสงอ่อน
ชื่อเล่น
เพนกวิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010318
ชื่อสกุลนางสาว ภูริชญา จันทร์เลื่อน
ชื่อเล่น
มีนส์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562
รหัสประจำตัวนิสิต
59171010321
ชื่อสกุลนางสาว สุกฤตา อังศุธาร
ชื่อเล่น
แบม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา
2562

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย