รหัส 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
56171010325
ชื่อสกุลนางสาว กวินณา หมัดนุนักษ์
ชื่อเล่น
จัสมิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010326
ชื่อสกุลนางสาว คัชลี กรณีศักดิ์
ชื่อเล่น
นัจมี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010201
ชื่อสกุลนาย คเณศ รอดพูล
ชื่อเล่น
ปอนด์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010328
ชื่อสกุลนางสาว จินตหรา ปักษา
ชื่อเล่น
มด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010329
ชื่อสกุลนางสาว จุฑาทิพย์ เจ้าวันนะ
ชื่อเล่น
รจ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010202
ชื่อสกุลนาย จุนพัฒน์ ระบือพิน
ชื่อเล่น
โอ๊ค
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010331
ชื่อสกุลนางสาว ชไมพร บัญญัติ
ชื่อเล่น
ทราย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010299
ชื่อสกุลนางสาว ญาสุมินทร์ นิลพฤกษ์
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010205
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐธิดา มีนิลดี
ชื่อเล่น
อีฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010335
ชื่อสกุลนางสาว ปนัดดา บุญวงค์
ชื่อเล่น
น้ำเพชร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010304
ชื่อสกุลนางสาว ปภัสสร ห่วงตระกูล
ชื่อเล่น
แป้ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010223
ชื่อสกุลนาย ประมณฑ์ รวมรัตนสิน
ชื่อเล่น
แสตมป์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010228
ชื่อสกุลนางสาว ปุณญาพร แสงนวล
ชื่อเล่น
ปลา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010230
ชื่อสกุลนางสาว พรพิมล จันทร์อ่อน
ชื่อเล่น
ดาว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010231
ชื่อสกุลนางสาว พรีมพรรณ หินเทา
ชื่อเล่น
พรีม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010337
ชื่อสกุลนาย ภาณุจรัส บุตรกันหา
ชื่อเล่น
เจ๋ง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010237
ชื่อสกุลนาย ภูมินทร์ มูลสาร
ชื่อเล่น
เก้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010306
ชื่อสกุลนาย ฤทธิพร อรุณรัศมีเรือง
ชื่อเล่น
แชมป์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010307
ชื่อสกุลนางสาว วรรษมน พึ่งเนตร์
ชื่อเล่น
มุก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010244
ชื่อสกุลนางสาว วริษฐา เศศะเทศานนท์
ชื่อเล่น
มักหมี่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010340
ชื่อสกุลนางสาว วีรดา ธีรพัฒนพงศ์
ชื่อเล่น
แฮม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010341
ชื่อสกุลนางสาว ศศิประภา สิทธิโชติ
ชื่อเล่น
อ้อ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010250
ชื่อสกุลนาย สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010344
ชื่อสกุลนางสาว สิริกาญจน์ เพ็งบุปผา
ชื่อเล่น
ต้นว่าน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010343
ชื่อสกุลนางสาว สโรชา แทนคา
ชื่อเล่น
มะขิน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010348
ชื่อสกุลนางสาว อักษราภัค ทองอินทร์
ชื่อเล่น
แหม่ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010257
ชื่อสกุลนางสาว อัณยาวีย์ จุ้ยศรีแก้ว
ชื่อเล่น
พิม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010336
ชื่อสกุลนาย เพิ่มพล เสียงดัง
ชื่อเล่น
แฟนต้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559
รหัสประจำตัวนิสิต
56171010246
ชื่อสกุลนาย เวโรจน์ เวสสุนทรเทพ
ชื่อเล่น
ป๊อป
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2559

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย