รหัส 55 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

รหัสประจำตัวนิสิต
5517101029212
ชื่อสกุลนางสาว กรนภา ชินภักดิ์
ชื่อเล่น
กี้
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710100935
ชื่อสกุลนาย จารุพัฒน์ พลมั่น
ชื่อเล่น
ดินสอ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710100512
ชื่อสกุลนางสาว ณภัทร สุวรรณมณี
ชื่อเล่น
เน้าว์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101029614
ชื่อสกุลนางสาว ธนพร ศรีกรองทอง
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101029715
ชื่อสกุลนางสาว นภัสวรรณ ทองกี่
ชื่อเล่น
อีฟ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710102098
ชื่อสกุลนางสาว ปภัสรา สาคร
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710102119
ชื่อสกุลนางสาว ปัณฑารีย์ พวงสุวรรณ์
ชื่อเล่น
แตงโม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030218
ชื่อสกุลนางสาว ผุสดี ชูทอง
ชื่อเล่น
พุด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010303
ชื่อสกุลนางสาว พรสุดา พิทักษ์กิจ
ชื่อเล่น
จ๋า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030521
ชื่อสกุลนางสาว พิมพ์พิสุทธ์ ศรีอาพร
ชื่อเล่น
พิมพ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030619
ชื่อสกุลนางสาว ภัคจิรา ฉัตรินีกูล
ชื่อเล่น
เบลล์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030722
ชื่อสกุลนางสาว ภัทราวดี โศจิศรีสกุล
ชื่อเล่น
ไอซ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101021310
ชื่อสกุลนางสาว ภัสราพร อัศวภูมิ
ชื่อเล่น
อุ๋มอิ๋ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030824
ชื่อสกุลนางสาว รัชฎา วงษ์กันยา
ชื่อเล่น
จุ๊บแจง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010097
ชื่อสกุลนาย วริศ ท่าทราย
ชื่อเล่น
นนท์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710100966
ชื่อสกุลนาย วรเมธ แซ่ตั้ง
ชื่อเล่น
เป้
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710100623
ชื่อสกุลนางสาว วิภาดา กิจมณีกุล
ชื่อเล่น
ปลา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101021511
ชื่อสกุลนางสาว วิไลลักษณ์ แซ่หลี
ชื่อเล่น
ลูกเกด
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010310
ชื่อสกุลนางสาว วีรภัทรา โคตรวงษา
ชื่อเล่น
น้ามฟ้า
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101031323
ชื่อสกุลนางสาว สุวรา วรวงศากุล
ชื่อเล่น
แจม
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010314
ชื่อสกุลนางสาว อุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
ชื่อเล่น
เก๋
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
55171010295
ชื่อสกุลนาย เตชิต อนันต์ดารงรัตน์
ชื่อเล่น
เต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101029916
ชื่อสกุลนางสาว เนวี วงษ์ทองคา
ชื่อเล่น
เน
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
5517101030017
ชื่อสกุลนางสาว เบญจภา อภินันทเกียรติ
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558
รหัสประจำตัวนิสิต
551710100644
ชื่อสกุลนาย ไอยเรศ กุลประเสริฐ
ชื่อเล่น
เต้
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ปีการศึกษา
2558

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย