รหัส 53 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
53171010136
ชื่อสกุลนางสาว กฤตพร ไชยสายัณห์
ชื่อเล่น
แอมป์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010137
ชื่อสกุลนางสาว กฤติกา ถาวรวิริยะนันท์
ชื่อเล่น
แนน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010138
ชื่อสกุลนาย กิตติพร ทองโอ
ชื่อเล่น
บูม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010139
ชื่อสกุลนางสาว กุณฑลี ภูพวก
ชื่อเล่น
ปั้น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010141
ชื่อสกุลนางสาว ขนิษฐา ดาชมทรัพย์
ชื่อเล่น
เล็ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010142
ชื่อสกุลนางสาว จริยา วันชา
ชื่อเล่น
ขมเล็ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010144
ชื่อสกุลนางสาว จิราภรณ์ ชิลนาค
ชื่อเล่น
บี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010111
ชื่อสกุลนางสาว จิรายุ ศรีลาภ
ชื่อเล่น
อุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010147
ชื่อสกุลนางสาว ชญาณิษฐ์ เตโชชัยโรจน์
ชื่อเล่น
อาย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010148
ชื่อสกุลนางสาว ชญาณี กุลชัยวัฒนะ
ชื่อเล่น
แพรว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010149
ชื่อสกุลนางสาว ชนกนันท์ ไพรดา
ชื่อเล่น
นก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010150
ชื่อสกุลนางสาว ชนกานต์ แสนบุญส่ง
ชื่อเล่น
นา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010171
ชื่อสกุลนางสาว ชนิตว์นันท์ ภูมิพันธ์
ชื่อเล่น
เบน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010049
ชื่อสกุลนาย ชานนท์ หมั่นเจริญ
ชื่อเล่น
นนท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010151
ชื่อสกุลนางสาว ญาดา โภคาสงเคราะห์
ชื่อเล่น
หวาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010052
ชื่อสกุลนางสาว ณฐมน วินนาวรเวช
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010128
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐกาญจน์ ธัญญเจริญ
ชื่อเล่น
น้าหวาน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010086
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐชนก แอ่งสมบัติ
ชื่อเล่น
ณัฐ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010152
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐณิชา บรรจบแต้ม
ชื่อเล่น
น้ำฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010153
ชื่อสกุลนาย ณัฐพล พึ่งชัย
ชื่อเล่น
เก่ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010154
ชื่อสกุลนางสาว ณิชกานต์ ชัยเพชร
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010155
ชื่อสกุลนางสาว ณิชนันทน์ เกียรติพัฒนานุกุล
ชื่อเล่น
เกน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010156
ชื่อสกุลนางสาว ณิชากร รอดสอาด
ชื่อเล่น
พอ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010053
ชื่อสกุลนาย ถาวร กรนานันท์
ชื่อเล่น
ต่อ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010157
ชื่อสกุลนางสาว ทัศณีย์ วันดี
ชื่อเล่น
ตังเม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010129
ชื่อสกุลนาย ธนชาต เล็กมาก
ชื่อเล่น
บอล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010158
ชื่อสกุลนาย ธนาวัฒน์ อภิชาติวงศ์วณิช
ชื่อเล่น
ท๊อป
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010116
ชื่อสกุลนางสาว ธิดารัตน์ ไพรเกษตร
ชื่อเล่น
สตางค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010117
ชื่อสกุลนางสาว นภาวรรณ สุวรรณพัฒน์
ชื่อเล่น
เป้
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010131
ชื่อสกุลนางสาว นรมน พานิชวงศ์
ชื่อเล่น
กระแต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010160
ชื่อสกุลนางสาว นันทิกานต์ เจริญพร
ชื่อเล่น
ใบเฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010161
ชื่อสกุลนางสาว นิศารัตน์ ก้อนแก้ว
ชื่อเล่น
แนร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010163
ชื่อสกุลนางสาว ปรียาภรณ์ จันทิพย์วงษ์
ชื่อเล่น
ปัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010164
ชื่อสกุลนางสาว ปัทมาภรณ์ เมธาภาวัต
ชื่อเล่น
ปัทม์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010167
ชื่อสกุลนาย พชร บูรพางกูร
ชื่อเล่น
บิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010169
ชื่อสกุลนางสาว พรอนงค์ ภักดีวิสัย
ชื่อเล่น
ปุ๊กปิ๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010092
ชื่อสกุลนางสาว ภรภัทร เตโชเสถียร
ชื่อเล่น
พัชชี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010093
ชื่อสกุลนางสาว ภัชรพรรณ ยะกัณฐะ
ชื่อเล่น
แตง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010174
ชื่อสกุลนางสาว ภัทรวรินทร์ ลุกลาม
ชื่อเล่น
ตาล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010176
ชื่อสกุลนางสาว มธุรส จันทีมา
ชื่อเล่น
ออม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010177
ชื่อสกุลนางสาว มะลิวัลย์ พ่วงผลหลาย
ชื่อเล่น
กวาง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010068
ชื่อสกุลนางสาว มินท์ธิตา นาทอง
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010070
ชื่อสกุลนางสาว ราตรี กรกานก
ชื่อเล่น
ฝน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010181
ชื่อสกุลนางสาว วชิรา อภิรมย์ชวาล
ชื่อเล่น
อุม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010183
ชื่อสกุลนางสาว วิชนีย์ พิสิฐพงศ์ธร
ชื่อเล่น
มิ้น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010184
ชื่อสกุลนาย วิทวัส พัดพรม
ชื่อเล่น
เบนโตะ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010186
ชื่อสกุลนางสาว ศิริพร วงค์แสนศรี
ชื่อเล่น
อุ้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010075
ชื่อสกุลนางสาว ศุภาพิชญ์ ศิริขันธ์
ชื่อเล่น
อุ๋ย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010038
ชื่อสกุลนางสาว สิรินทรา กุลนันทน์ศิริ
ชื่อเล่น
โป้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010187
ชื่อสกุลนางสาว สุกานดา จินดา
ชื่อเล่น
ฟา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010041
ชื่อสกุลนางสาว สุปรียา เกียรติเกษมชัย
ชื่อเล่น
กวาง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010190
ชื่อสกุลนางสาว อรฎี อุณาพรหม
ชื่อเล่น
ปลา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010191
ชื่อสกุลนางสาว อรอนงค์ วัฒยุ
ชื่อเล่น
อร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010105
ชื่อสกุลนางสาว อลิสา เอื้อเกิดอารีย์
ชื่อเล่น
หยก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010193
ชื่อสกุลนางสาว อลิสา แต้มกิตติกุล
ชื่อเล่น
กีต้าร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010195
ชื่อสกุลนางสาว อัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
ชื่อเล่น
ฉี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010196
ชื่อสกุลนางสาว อัญชิสา สอนดี
ชื่อเล่น
ปาล์ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010198
ชื่อสกุลนางสาว อิสราพร พลเยี่ยม
ชื่อเล่น
อายส์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010145
ชื่อสกุลนาย เจตณัฐ อุปยโส
ชื่อเล่น
อาร์ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010146
ชื่อสกุลนาย เจนวิทย์ พัฒนาพรหมชัย
ชื่อเล่น
เจน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010112
ชื่อสกุลนางสาว เจนสรินท์ จิระอานนท์
ชื่อเล่น
วิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010132
ชื่อสกุลนางสาว เบญจลักษณ์ ฉัตรอมรรัตน์
ชื่อเล่น
แพร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010173
ชื่อสกุลนางสาว เพียงจิตร์ หมอเมือง
ชื่อเล่น
เพียง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556
รหัสประจำตัวนิสิต
53171010124
ชื่อสกุลนางสาว เอกปุณณดา เย็นอุทก
ชื่อเล่น
สายป่าน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2556

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย