รหัส 52 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

รหัสประจำตัวนิสิต
52171010015
ชื่อสกุลนางสาว กชกร รักพงษ์ไพโรจน์
ชื่อเล่น
ดิว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010001
ชื่อสกุลนางสาว กุลรภัส บุตรพงษ์
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010026
ชื่อสกุลนางสาว ขวัญฤทัย ครองโม่ง
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010027
ชื่อสกุลนางสาว จริยา พิสุทธิโกเมน
ชื่อเล่น
หงุงหงิง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010028
ชื่อสกุลนางสาว จันทร์จิรา ใจเฝือ
ชื่อเล่น
เดียร์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010030
ชื่อสกุลนางสาว จันทิมา อุดม
ชื่อเล่น
การ์ตูน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010031
ชื่อสกุลนางสาว จิดาภา ศรีชวนะ
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010014
ชื่อสกุลนางสาว ชัญทิชา เมธากุลวัฒน์
ชื่อเล่น
กิ๊ฟ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010033
ชื่อสกุลนาย ณพล วิริยะอรรควุธิ
ชื่อเล่น
แนนนี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010002
ชื่อสกุลนางสาว ณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์
ชื่อเล่น
เพลง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010035
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐพร ชานินาวากุล
ชื่อเล่น
แจม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010023
ชื่อสกุลนางสาว ณัฐหทัย จันทร
ชื่อเล่น
บิวท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010016
ชื่อสกุลนางสาว ณิชกานต์ สุขุกุมารชาติ
ชื่อเล่น
เอมี่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010003
ชื่อสกุลนางสาว ดรุวรรณ เอกศิริ
ชื่อเล่น
มิ้นท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010004
ชื่อสกุลนางสาว ดารินทร์ เศรษฐโอฬารกิจ
ชื่อเล่น
ส้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010011
ชื่อสกุลนาย ตะลันต์ ปลื้มใจ
ชื่อเล่น
ซีหนา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010036
ชื่อสกุลนาย ธงชัย พรมสวัสดิ์
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010017
ชื่อสกุลนางสาว ธนาภรณ์ เพ็งสว่าง
ชื่อเล่น
ไวท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010038
ชื่อสกุลนางสาว ธันย์ชนก สุคนธพิสาร
ชื่อเล่น
วิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010005
ชื่อสกุลนางสาว ธิดาภา แก้วสีเหลือง
ชื่อเล่น
พลอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010006
ชื่อสกุลนางสาว ธิธาดา ยิ้มยวน
ชื่อเล่น
นั้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010040
ชื่อสกุลนางสาว ธีรารัตน์ มั่นกิจ
ชื่อเล่น
แป๊ก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010042
ชื่อสกุลนางสาว น้าเพชร สุรเดชาสกุล
ชื่อเล่น
โต้ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010044
ชื่อสกุลนางสาว ปนัดดา ดีอุดม
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010045
ชื่อสกุลนางสาว ปรียานุช บุญหว่าน
ชื่อเล่น
มายด์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010046
ชื่อสกุลนางสาว พลอยชมพู ไชยพยอม
ชื่อเล่น
อุ๊
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010029
ชื่อสกุลนางสาว ภัทรนันท์ วาเพ็ชร
ชื่อเล่น
แพ็ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010047
ชื่อสกุลนางสาว มาริสา เลิศมานะ
ชื่อเล่น
พรีม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010007
ชื่อสกุลนางสาว มินตรา รอมาลี
ชื่อเล่น
นน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010049
ชื่อสกุลนาย ยศกร ทัตติยกุล
ชื่อเล่น
บุ๊ค
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010050
ชื่อสกุลนางสาว ระวีวรรณ ลาภพิเชษฐ
ชื่อเล่น
ไข่มุก
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010051
ชื่อสกุลนางสาว รุ่งนภา ศรีสุนทรศิริ
ชื่อเล่น
ฟ้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010008
ชื่อสกุลนางสาว รุ่งนภา เจริญมังสัง
ชื่อเล่น
ฮุย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010018
ชื่อสกุลนางสาว วรวรฤณ รัตนวิจิตร
ชื่อเล่น
น้า
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010053
ชื่อสกุลนางสาว วรัญญา ทบแก้ว
ชื่อเล่น
ซิน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010019
ชื่อสกุลนางสาว วาสนา เกษมทรัพย์
ชื่อเล่น
อุ้ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010054
ชื่อสกุลนางสาว วิภาพร โพธิ์จาศีล
ชื่อเล่น
นีด
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010037
ชื่อสกุลนาย วีรวิชญ์ อัครนิธิพลชัย
ชื่อเล่น
มิลค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010020
ชื่อสกุลนาย ศรศักดิ์ เจ้าพาณิช
ชื่อเล่น
มิ้งค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010056
ชื่อสกุลนางสาว ศริตา โพธิ์พิทักษ์
ชื่อเล่น
จ๊อย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010055
ชื่อสกุลนางสาว ศรีสุนันทา ไชยเฉลิม
ชื่อเล่น
ปิ๊ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010057
ชื่อสกุลนางสาว ศิริพรรณ ดวงแสง
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010058
ชื่อสกุลนางสาว ศุทธหทัย ขันธ์ศรี
ชื่อเล่น
เช็ง
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010059
ชื่อสกุลนาย สรศักดิ์ เตชะธารวณิช
ชื่อเล่น
เฟิร์น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010060
ชื่อสกุลนางสาว สินี สุขแสง
ชื่อเล่น
แม้ว
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010021
ชื่อสกุลนางสาว สิริญญา ศิริสวัสดิ์
ชื่อเล่น
เอย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010061
ชื่อสกุลนางสาว สุชัญญา พึ่งบุญศรี
ชื่อเล่น
แบงค์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010010
ชื่อสกุลนางสาว สุนันทา เจจือ
ชื่อเล่น
เอ็ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010062
ชื่อสกุลนางสาว สุพรรณิกา พันอลงกรณ์
ชื่อเล่น
เบสท์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010022
ชื่อสกุลนาย สุวิทย์ รักกสิกรณ์
ชื่อเล่น
เซน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010063
ชื่อสกุลนางสาว สุวิมล ชลวณิชย์กุล
ชื่อเล่น
มิ้น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010064
ชื่อสกุลนางสาว หทัยชนก ธรรมธีระ
ชื่อเล่น
แนท
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010066
ชื่อสกุลนางสาว อรรุจี พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น
โบ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010067
ชื่อสกุลนางสาว อลิษา เปรมศรี
ชื่อเล่น
เมย์
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010
ชื่อสกุลนางสาว อัจจิมา พงศ์ติวัฒนากุล
ชื่อเล่น
เน็ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010013
ชื่อสกุลนางสาว อาภา มะหงษ์
ชื่อเล่น
วาม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010068
ชื่อสกุลนางสาว อุทุมภรณ์ ศรีสุวรรณ์
ชื่อเล่น
มอส
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010043
ชื่อสกุลนางสาว เบญจพร ทรัพย์ชัยนันท์
ชื่อเล่น
ฝ้าย
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010025
ชื่อสกุลนางสาว แก้วตา จุฑาสุโกศล
ชื่อเล่น
ไซฟู
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555
รหัสประจำตัวนิสิต
52171010012
ชื่อสกุลนางสาว โสรัตน์ กองแก้ว
ชื่อเล่น
โอ๊ต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา
2555

CONTACT

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร 02 649 5000 ต่อ 27167

พิกัด GPS : 14.105399, 100.982440

LINK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย