หลักสูตร วท.. สาขานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

"หลักสูตรที่ใครก็เรียนได้ ไม่ว่าวิทย์หรือศิลป์"

                      

โครงสร้างหลักสูตร