โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดีคณะ

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ มศว องครักษ์ และโรงแรม Hard Rock จังหวัดชลบุรี