ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นค่าใช่้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับนิสิต จำนวน 365,000 บาท โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

ทุนการศึกษา

งบประมาณ 2561 (บาท)

แบ่งเป็น (ยอดเงิน/ทุน x จำนวนทุน)

ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนขาดแคลน)

126,000

13,000 บาท/ทุน x 3 ทุนสำหรับนิสิต FSN

13,000 บาท/ทุน x 3 ทุนสำหรับนิสิต PMT

24,000 บาท/ทุน x 2 ทุนสำหรับนิสิต BOT

ทุนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน (ทุนนิสิตช่วยงาน)

15,000

2,500 บาท/ทุน x  6 ทุน

ทุนนิสิตจิตอาสา (ให้กับนิสิตที่มีผลงานจิตอาสายอดเยี่ยม)

10,000

5,000 บาท/ทุน x 2 ทุน

ทุนส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ (ทุนส่งนิสิตเข้าอบรม/conference)

10,000

สนับสนุนตามจริง
ทุน AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน 54,000

9,000 บาท/ทุน x 6 ทุน โดยจัดสรรเป็นดังนี้

ทุนสำหรับนิสิต FSN จำนวน 3 ทุน

ทุนสำหรับนิสิต PMT จำนวน 2 ทุน

ทุนสำหรับนิสิต BOT จำนวน 1 ทุน

ทุนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

150,000

15,000 บาท/ทุน x 10 ทุน

รวมทั้งสิ้น

365,000