คณะขอแสดงความยินดีกับนิสิตชนะที่ 2/ชมเชย ประกวด Bioplastic 2017

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยผลงานเฝือกที่สามารถสั่งตัดได้ตามสรีระแต่ละคน
จากทีม Splint Printed Fin Nger ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย
- นายภูมินทร์ มูลสาร สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นางสาววรรษมน พึ่งเนตร์ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นายกบินทร์ สวนใต้ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นางสาวภาวินี อ่ำสอาด สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
-นางสาวปริญดา สองเมืองสุข สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
และคว้ารางวัลชมเชย ด้วยผลงานโฟมห่อผลไม้ที่สามารถชะลอการสุกของผลไม้ จากทีม พฤหัสบดี ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย
- นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นายฤทธิพร อรุณรัศมีเรือง สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นางสาวอักษราภัค ทองอินทร์ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ในการประกวด Bioplastics innovation contest 2017 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย