แบบฟอร์มดาวน์โหลด

หน่วยบุคคล : เอกสารดาวน์โหลด

1. ขอไปปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร
2. ขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ขอลากิจหรือลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
4. ขอส่งรายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนาในต่างประเทศ
6. ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการเป็นหมู่คณะ
7. ขออนุมัติไปราชการ อบรม สัมมนา (ใช้เงิน)
8. ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ
9. ขอชี้แจงกรณีไม่ได้สแกนนิ้ว
10. แบบฟอร์มลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ
11. ใบผ่านสิทธิ ธอส
12. รายงานการฝึกอบรม ดูงานประชุม สัมมนา นำเสนอผลงาน
13. ลาออก
14. หนังสือแนบใบลาออก
15. เอกสารสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
16. หนังสือรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน