ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รางวัล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนิสิตทีม กลูเกละห์ SWU ที่ได้รางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมการประกวด Food Innovation Contest 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยการส่งผลิตภัณฑ์หอยทอดแช่แข็ง "Shell zaa" เข้าร่วมประกวด โดยมี อาจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์  อิทธิโสภณกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ