Enter Title

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการหน่วยกิจการนิสิต

ขั้นตอน ผู้ดำเนินการ ระยะเวลา ตัวอย่างเอกสาร
ประธานโครงการ

ขึ้นอยู่กับประธานโครงการ

ขั้นที่ 1 โครงการ
หน่วยกิจการนิสิต ขึ้นอยู่กับเอกสารโครงการ ขั้นที่ 2 บันทึกขออนุมัติโครการ+ตัวโครงการ+โครงการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
หน่วยกิจการนิสิต ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโครงการ

ขั้นที่ 3 บันทึกขอเรียนเชิญเป็นประธาน+บันทึกขอเชิญเข้าร่วมโครงการ+บันทึกขออนุมัตินิสิตเข้าร่วมโครงการ+บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารและสถานที่+บันทึกขอเวลาเรียนให้นิสิต+บันทึกรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ประธานโครงการ+หน่วยกิจการนิสิต ขึ้นอยู่กับโครงการ ขั้นที่ 4 ภาพกิจกรรม+แบบประเมินโครงการ
หน่วยกิจการนิสิต ภายใน 30 วัน ขั้นที่ 5 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินโครงการ+เอกสารแนบเบิกจ่ายโครงการ เช่น ใบเสร็จค่าวัสดุ+ค่าตอบแทนวิทยากร+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
หน่วยกิจการนิสิต ภายใน 30 วัน ขั้นที่ 6 เล่มสรุปโครงการ

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์โครงการหน่วยกิจการนิสิต (E-Form)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์โครงการหน่วยกิจการนิสิต