Enter Title

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา ภายนอกคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ขั้นตอน ผู้ดำเนินการ ระยะเวลา ตัวอย่างเอกสาร

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media

หน่วยกิจการนิสิต

ตามระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา+ใบเซนชื่อนิสิตสมัครรับทุนการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 3

หน่วยกิจการนิสิต

ภายใน 3-7 วัน

ขั้นตอนที่ 4 **กรณีหน่วยกิจการนิสิตคณะพิจารณาทุนการศึกษา :ใบเซนชื่อคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต+ใบเซนชื่อนิสิตเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา+ใบสมัคร+สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต**กรณีเจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา : บันทึกขอส่งรายชื่อนิสิตได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา+ใบสมัคร+สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต