Enter Title

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา ทุนภายในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณพ์การเกษตร

ขั้นตอน ผู้ดำเนินการ ระยะเวลา ตัวอย่างเอกสาร

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ต้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 1

คณะกรรมการประจำคณะ

ภายใน 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 2 แบบเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

หน่วยกิจการนิสิต

2-3 วัน

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะ

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media

หน่วยกิจการนิสิต

ตามระยะเวลาที่เปิดรับสมัครทุน

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลใบสมัครของนิสิต

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

1-3 วัน

ขั้นตอนที่ 6

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 7 ใบเซนชื่อคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต+ใบเซนชื่อนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต

ภายใน 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 8 แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

หน่วยกิจการนิสิต

ภายใน 7-15 วัน

ขั้นตอนที่ 9 บันทึกขออนุมัติทุนการศึกษา+ประกาศคณะฯเรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 10 ประกาศคระฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการศึกษา

หน่วยกิจการนิสิต

ภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 11 บันทึกขอนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา+ใบสำคัญรับเงิน+สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต+สำเนาบัตรประชาชน+หน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ธ.กรุงไทย/ไทยพาณิชย์ เท่านั้น)

ส่วนการคลัง มศว

 

ขั้นตอนที่ 12