Enter Title

การขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรมนิสิต

ขั้นตอน

ผู้ดำเนินการ

ระยะเวลา

ตัวอย่างเอกสาร

หน่วยกิจการนิสิต

1 วัน

ขั้นตอนที่ 1 แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรม+สำเนาหน้าโครงการที่ขออนุมัติเรียบร้อยแล้;+กำหนดการโครงการ

เจ้าหน้าที่

หน่วยกิจการนิสิต

1 วัน

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรม (เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนิสิตลงนาม)

เจ้าหน้าที่

หน่วยกิจการนิสิต

1 วัน

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรม(รองคณบดีฝ่่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตลงนาม)

เจ้าหน้าที่

หน่วยกิจการนิสิต

1 วัน

 

เจ้าหน้าที่

ส่วนกิจการนิสิต มศว

5-7 วัน

 

เจ้าหน้าที่

หน่วยกิจการนิสิต

ขึ้นอยู่กับโครงการ

 

เจ้าหน้าที่

หน่วยกิจการนิสิต

1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกิจกรรมของนิสิต