ห้องปฏิบัติการ

1. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

 

2. การจองห้องปฎิบัติการ และ เครื่องมือ (คลิก)

 

 

 

3. ตัวอย่างการจองห้องปฏิบัติการ