ประวัติ

อ. ดร. ภัคจิรัตน์…สิงหะบุตร

Dr. Pakjirat Singhaboot

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    เทคโนโลยีการหมัก, วิศวกรรมกระบวนการ

 

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส

1.การผลิตพลาสติกชีวภาพจากกล้วยโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดิน

2.การศึกษาสภาะวที่เหมาะสมและการผลิตวุ้นสวรรค์จากล้วย

 

ผลงานทางวิชาการ

1 Singhaboot, P. & Kaewkannetra, P. (2014). Effectiveness enhancement of sugar cane juice fermentation for polyhydroxyalkanoates (PHAs) production. KKU Research Journal, 19(1), 9-18.
2 Singhaboot, P. & Kaewkannetra, P. (2015). A higher in value biopolymer product of polyhydroxyalkanoates (PHAs) synthesized by Alcaligenes latus in batch/repeated batch fermentation processes of sugar cane juice. Annals of Microbiology. (DOI 10.1007/s13213-015-1046-9).

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: pakjirat@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167