ประวัติ

อ. ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ

Dr. Phantipha Charoenthaikij

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Product development, Consumer evaluation, Multivariate analysis, Starch technology

 

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    อาหารปราศจากกลูเตน เช่น พาสต้า ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษวัตถุดิบทางการเกษตร, การวิจัยผู้บริโภค เพื่อหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

1. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลานิลจังหวัดนครนายก: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดอบเพื่อสุขภาพ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยพลังงานต่ำแช่แข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก : การประยุกต์ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำร่วมกับการเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง

3.การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดนครนายก

 

ผลงานทางวิชาการ

 

1 พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ สุเมธ วิสุทธิวรรณ และอรวรรณ ธรรมานุธรรม. 2555. สมบัติทางเคมีกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของข้าวหุงสุกจากข้าว 3 ชนิด (ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 และข้าวขาวกข 31). ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 Charoenthaikij P, Jangchud K, Jangchud A, Piyachomkwan K, Tungtrakul P, and Prinyawiwatkul W. 2009. Germination Conditions Affect Physicochemical Properties of Germinated Brown Rice Flour. Journal of Food Science. Vol. 74 (9) C658-C665.
3 Charoenthaikij P, Jangchud K, Jangchud A, Prinyawiwatkul W, No HK, and King JM. 2010. Physicochemical Properties and Consumer Acceptance of Wheat-Germinated Brown Rice Bread during Storage time. Journal of Food Science. Vol. 75 (6): S333-S339.
4 Charoenthaikij P, Jangchud K, Jangchud A, Prinyawiwatkul W, and Tungtrakul P. 2010. Germination Conditions Affect Selected Quality of Composite Wheat-Germinated Brown Rice Flour and Bread Formulations. Journal of Food Science. Vol. 75 (6): S312-S318.
5 Charoenthaikij P, Jangchud K, Jangchud A, Prinyawiwatkul W, and Tungtrakul P.  and No HK. 2012. Composite Wheat–Germinated Brown Rice Flours: Selected Physicochemical Properties and Bread Application. International Journal of Food Science and Technology. 47(1): 75-82.
6 Charoenthaikij P, Laungprasan P, Sungkhamongkolkit A, Uan-on T, No HK & Prinyawiwatkul W. 2014. Quality of Composite Wheat-Wet Milled Glutinous Rice Flour Bread and Effects of Chitosan on Its Quality during Storage. Journal of Chitin Chitosan 19(2), 107-114.
7 Torrico DD, Carabante KM, Pujols KD, Chareonthaikij P and Prinyawiwatkul W. 2015. Oil and tastant concentrations affect saltiness and bitterness perception of oil-in-water emulsions. International Journal of Food Science and Technology. 50: 2562–2571.
8 Charoenthaikij P, Uanon, T, and Prinyawiwatkul W. 2016. Effects of pineapple pomace fibre on physicochemical properties of composite flour and dough, and consumer acceptance of fibre-enriched wheat bread. International Journal of Food Science and Technology. 51: 1120–1129.

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: : phantipha@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167