ประวัติ

อ. ดร. ชลินันท์ เพ็งสุข

Dr. Chalinan Pengsuk

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Immunology, Microbiology และ Animal cell culture

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    Immunology, Microbiology และ Animal cell culture

1. การพัฒนาและการประเมินวิธีการตรวจสอบเชื้อ Vibrio spp. ด้วยวิธี dot-ELISA โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

ผลงานวิชาการ

1

Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P., (2010). Development of monoclonal antibodies for simple detection and differentiation of Vibrio mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting. Aquaculture, 300, 17–24.

2

Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P., (2011). Differentiation among the Vibrio cholerae serotypes O1, O139, O141 and non-O1, non-O139, non-O141 using specific monoclonal antibodies with dot blotting. Journal of Microbiological Methods, 87, 224-233.

3

Pengsuk, C., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., & Sithigorngul, P., (2013). Development and evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples. Biosensors and Bioelectronics, 42, 229-235.

4

Chaivisuthangkura, P., Pengsuk, C., Longyant, S., & Sithigorngul, P., (2013). Evaluation of monoclonal antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of Vibrio cholerae O1 contamination in seafood samples. Journal of Microbiological Methods, 95, 304-311.

5

Prompamorn, P., Longyant, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, S., & Chaivisuthangkura, P. (2013). Rapid identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp. in seafood samples using developed monoclonal antibodies. World Journal of Microbiology and Biotechnology ,29, 721-731.

6

Wangman P., Longyant, S., Utari, H. B., Senapin S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. 2016. Sensitivity improvement of immunochromatographic strip test for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 453 163–

 

Text/HTML

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: chalinan@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167