ประวัติ

อ. ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา

Dr. Supaporn Sophonputtanaphoca

Ph.D. (Food Science and Technology) Oregon State University, USA

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Plant biomass utilization, Biopolymers, Food Science and Technology, Enzymology, Chemical-based method development.

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

1.การสังเคราะห์อนุพันธ์ของเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

2.การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส

3.การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา : ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ

4. วัชพืช-แหล่งวัตถุดิบใหม่สำหรับการผลิตคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: supapornsp@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167

 

 

ผลงานทางวิชาการ

1 On the nature of hydroxide ion uptake during alkali processing of wheat straw. ตีพิมพ์ปี 2013 ใน Program and Abstracts การเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 35th Symposium on  Biotechnology for Fuels and Chemicals. April 29 - May 2, 2013.  Hilton Portland Hotel. Portland, Oregon, USA.