ประวัติ

 อ. ดร. ธนัท อมาตยกุล

Dr. Thanut Amatayakul

  • Ph.D. (Food Science), Victoria University, Australia
  • M.App.Sc. (Food Science and Technology), University of Western Sydney, Australia
  • B.Sc. (Biotechnology), Mahidol University, Thailand

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

Fermented milks and Alcoholic beverage production

งานวิจัย

-   การศึกษาผลของการใช้เอนไซม์ที่ผลิตจากการเลี้ยงเชื้อราแบบผสมในกระบวนการsaccharification ของต้นกล้วย

-   การศึกษาการยับยั้งโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมด้วยสารเคลือบจากแป้งมันสำประหลังที่รับประทานได้และเชื้อแลกติกแอชิตแบตที่เรีย

-   การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันหอมระเหยจากขิงระหว่างการเก็บรักษาและผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นต่อฤท์การยับยั้งเชื้อราก่อโรคขั้วหวีเน่า(Colletotrichum musae)ในกล้วยหอม

-   การพัฒนานมผงที่มีคุณสมบัติลดความดันโลหิต

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

  1. Pitiporn Ritthiruangdej, Wannisa Srikamnoy and Thanut Amatayakul (2011). Optimization of Jackfruit Sauce Formulations Using Response Surface Methodology, Kasetsart Journal, 45: 325-334.
  2. Sitthipong Chotpattarasumon, Sutchai Ruenchit, Pitiporn Ritthiruangdej and Thanut Amatayakul (2010) Influence of size reduction of waxy rice kernel on Sato production and its volatile compounds. KKU Research Journal, 15(5): 393-403.
  3. Wasinee Phiromruk, Amnat Jarerat, Pairoj Luangpituksa and Thanut Amatayakul (2009). Production of fermented milk high in activity of angiotensin converting enzyme inhibition by extending fermentation time and protease addition. Asian Journal of Food and Agro-Industry, 2(04): 167-174.
  4. Amatayakul, T., Zisu, B., Sherkat, F. and Shah, N.P. (2005). Physical characteristics of set yogurts as affected by co-culturing with non-EPS and EPS starter cultures and supplementation with WPC. TheAustralian Journal of Dairy Technology. 60 (3): 34-39.
  5. Amatayakul, T., Halmos, A.L., Sherkat, F. and Shah, N.P. (2006). Physical characteristics of yoghurts made using exopolysaccharide-producing starter cultures and varying casein to whey protein ratios.International Dairy Journal. 16(1): 40-51.
  6. Amatayakul, T., Sherkat, F. and Shah, N.P. (2006). Physical characteristics of set yoghurt made with altered casein to whey protein ratios and EPS-producing starter cultures at 9 and 14% total solids. Food Hydrocolloids. 20(2-3): 314-324.
  7. Amatayakul, T., Sherkat, F. and Shah, N. (2006). Syneresis in set yogurt as affected by EPS starter cultures and levels of solids. International Journal of Dairy Technology, Volume 59, Issue 3: 216-221.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: tanut@swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167
    Website: www.thanut-swu.com