ประวัติ

ผศ. ดร. กมลชัย ชะเอม

Asst. Prof. Dr. Kamonchai Cha-aim

Ph.D. (Biotechnology), Yamaguchi University, Japan

M.Sc. (Botany), Chulalongkorn University, Thailand

B.Sc. (Botany), Chulalongkorn University, Thailand

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ
  • Gene disruption and mutation of yeast

  • Auxotropic gene mutation

  • DNA and RNA extraction

  • DNA sequencing

งานวิจัย
  • การย่อยสลายทางชิวภาพของบรรจุภัณฑ์พอลิแลคติกแอซิกที่คัดแปรด้วยสารต้านเชื้อจุลลินทรีย์กลุ่ม ซีโอไลต์และเอสเทอร์ของกรดไขมัน
  • คุณลักษณะของเอมไซม์จาดยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหลับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง
  • การย่อยสลายทางชิวภาพของบรรจุภัณฑ์พอลิแลคติกแอซิกที่คัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เซลล์

ผลงานทางวิชาการ

1
Yarimizu, T., Nonklang, S., Nakamura, J., Tokuda, S., Nakagawa, T., Lorreungsil, S., Sutthikhumpha, S., Pukahuta, C., Kitagawa, T., Nakamura, M., Cha-aim, K., Limtong, S., Hoshida, H., Akada, R. Identification of auxotrophic mutants of the yeast Kluyveromyces marxianus by non-homologous end joining-mediated integrative transformation with genes from Saccharomyces cerevisiae. Yeast 30 (2013) 485-500.
2
Tomoaki Fukunaga, Kamonchai Cha-aim, Yuki Hirakawa, Ryota Sakai, Takao Kitagawa, Mikiko Nakamura, Sanom Nonklang, Hisashi Hoshida and Rinji Akada. (2013) Designed construction of recombinant DNA at the ura3Δ0 locus in the yeast Saccharomyces cerevisiae, Yeast 30 (6) , pp. 243-253.
3
Hoshida, H., Fujita, T., Cha-aim, K., Akada, R. (2013) N-glycosylation deficiency enhanced heterologous production of a Bacillus licheniformis thermostable α-amylase in Saccharomyces cerevisiae. Applied Microbiology and Biotechnology, 97 (12) , pp. 5473-5482
4
Kamonchai Cha-aim, Hisashi Hoshida, Tomoaki Fukunaga, Rinji Akada (2012) Fusion PCR via novel overlap sequences. In Gene Synthesis Methods and Protocols, Peccoud J. (ed). Humana Press, New York; 97-110.
5
Cha-aim, K., Hoshida, H., Fukunaga, T. and Akada, R. Reliable fusion PCRmediated by GC-rich overlap sequences. Gene, 434, 43-46 (2009).
6
Ano, A., Suehiro, D., Cha-aim, K., Aritomi, K., Phonimdaeng, P., Nontaso, N., Hoshida, H., Mizunuma, M., Niyakawa, T. and Akada, R. Combinatorial gene overexpression and recessive mutant gene introduction in sake yeast. Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 73 (3), 633-640 (2009).
7
Nonklang, S., Abdel-Banat M. A. B., Cha-aim, K., Moonjai, N., Hoshida, H., Limtong, S., Yamada, M., and Akada, R. High-temperature ethanol fermentation and transformation with linear DNA in the thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042. Applied and Environmental Microbiology, 74 (24), 7514-7521 (2008).

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: kamonchai@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167