ประวัติ

ผศ. ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์

Asst. Prof. Dr. Paramaporn Kerdsap

Ph.D. (Biotechnology), Chulalongkorn University, Thailand

M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand

  

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

1. Development of non-diary probiotic products Production of metabolites from microorganism

2. ผลของการเตรืยมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสถาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง

3. ผลการใช้กากน้ำตาลและกากผงชูรสเพารเลี้ยง Lactobacillus casei ต่อสมบัติการเป็นโพรไบโอติกส์

4. ผลการสกัดชาเขียวต่อการรอดชีวิตของ โพรไบโอติกส์ในสภาวะที่เป็นกรด

5. ผลของไยอาหารท่ไม่ละลายน้ำต่อการรอดชีวิตและการปลดปล่อยโพรไบโอติสต์ในระบบทางเดินอาหารจำลอง

6. ผลการใช้ยีสต์สายพันธ์ต่างๆที่แยกได้จากผลไม้ไทยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสระหว่างกระบวนการหมักไซเดรสมะม่วง

7. การพัฒนาสารเคลือบผิวต้านจุลทรีย์ที่เติมสารสกัดใบหม่อนและการประยุกต์ใช่เป็นสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามัม่วงสำหรับส่งออก

8. ผลของบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของปลาส้มนครนายก

9. ผลของสูตรการผลิตและการใช้สารทดแทนความหวานต่อคุณภาพของแยมมะม่วง

10.การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกส์จากผลมะยม(phyllanthus acids) เพื่อใช้เสริมลงในน้ำผลไม้

11.เสถียรภาพของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ชนิดใหม่ในน้ำผลไม้

 

ผลงานวิชาการ

 

1 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์. 2559. การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 8(16): กรกฎาคม-ธันวาคม.
2 Kerdsup P., Markprang P. and Raungsri N. 2011. Production of Probiotic Drink from Pineapple. Srinakharinwirot University Conference 2011. SWU5-1146.
3 Kerdsup P., Isoonpisansiri N. and Kanjanapattanakul W. 2012. Effect of type and content of sugar on survival of Lactobacillus casei in Thai fruit juices. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. PC 104.
4 Kerdsup P. and Naknean P. 2012. Effect of sorbitol substitution on physical, chemical and sensory properties of low sugar mango jam. 4th International Science, SocialScience, Engineering and Energy Conference.
5 Kerdsup P., Sangsarit P., and Kumtahlod R. 2013. Effect of fermentation and maturation on chemical and sensory characteristic of mango cider. The 15th Food Innovation Asia Conference 2013.
6 Kerdsup P., Thong-O K., and Parkdeewisai, P. 2014. Viability of Lactobacillus casei in ice-cream supplemented with ripe banana powder. The 16th Food Innovation Asia Conference 2014.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
     ชั้น 5 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
     Email : paramapornk@g.swu.ac.th
     โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 27167