ประวัติ

อ. ดร. วิไลพร ไกลสุวรรณ

Dr. Wilaiporn Kraisuwan

Ph.D. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

   เคมีพอลิเมอร์/เคมีพื้นผิว

   ไคติน-ไคโต๙าน

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของไคติน-ไคโตซาน และเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์

    การพัฒนาวัสดุ/บรรจุภัณฑ์ที่มีสมบัติต้านแบคทีเรียจากของเหลือใช้ทางการเกษตร

    การขึ้นรูปเส้นใยพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าสถิตย์ (electrospinning)

งานวิจัย

1. ฟิล์มยับยั้งแบคทีเรียจากควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไคโตซานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

2. ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียของควอเทอร์ไนซ์เซลลูโลสผสมกับพอลิแลกติคแอซิด

ผลงานทางวิชาการ

1 Noppakundilograt, S.; Piboon, P.; Graisuwan, W.; Nuisin, R.; Kiatkamjornwong, S. Encapsulated eucalyptus oil in ionically cross-linked alginate microcapsules and its controlled release. Carbohydr. Polym. 2015, 131, 23-33. IF2014 = 3.916.
2 Graisuwan, W.; Zhao, H.; Kiatkamjornwong, S.; Theato, P.; Hoven, V. P. Formation of Thermo-Sensitive and Cross-Linkable Micelles by Self-Assembly of Poly(pentafluoro- phenyl acrylate)-containing Block Copolymer. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2015, 53, 1103-1113. IF2014 = 3.245.
3

Graisuwan, W.; Wiarachai, O.; Ananthanawat C.; Puthong S.; Soogarun, S.; Kiatkamjornwong, S.; Hoven V. P. Multilayer film assembled from charged derivatives of chitosan: Physical characteristics and biological responses. J. Colloid Interface Sci. 2012, 376, 177-188. IF2014 = 3.552.

4 Noppakundilograt, S.; Buranagula, P.; Graisuwan, W.; Koopipata, C.; Kiatkamjornwong, S. Modified chitosan pretreatment of polyester fabric for printing by ink jet ink. Carbohydr.Polym. 2010, 82, 1124-1135. IF2014 = 3.916.  

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: wilaipornk@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167