ประวัติ

อ. ดร. เฉลา  เทพเฉลิม

Dr. Chalao  Thepchalerm

Ph.D. (Biotechnology-microbiology) Montpellier SupAgro, France

Ph.D. (สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ :หลักสูตรโท-เอก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ประเทศไทย

วท.บ. (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    เทคโนโลยียาง

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    การพัฒนาสูตรยางฟองน้ำ

1. การเตรียมน้ำยางข้นชนิดครีมจากแป้งกล้วย (Preparation of creamed concentrated latex using banana starch)

2. การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อเตรียมเป็นสารก่อครีมน้ำยางพารา

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: chalao@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167