ประวัติ

ผศ. ดร. พัชรกมน หนูเอียด

Asst. Prof. Dr. Patcharakamon Nooeaid

Ph.D. (Materials Science and Engineering) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

วท.ม. (Polymer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Biomaterials, Tissue engineering, Biodegradable polymers, Bioactive glasses and bioceramics

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

1. Biodegradable polymers and composites-based scaffolds for tissue engineering, Drug release carriers (Electrospun fibers/porous foams/hydrogels), Synthesis of bioceramics from bio-waste, Controlled release fertilizer

2. การพัฒนาวัสดุโครงสร้างทดแทนทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื่อเยื่อกระดูกอ่อน

3. การผลิตโครงร่างเส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์ชีวภาพผสมยาปฏิชียวนะเพื่อประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

4. การผลิตโครงสร้างเส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์ชีวภาพแบบแกน-เปลือกผสมยาปฏิชีวนะเพื่อประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

5. ศักยภาพในการเป็นตัวนำส่งยาของนาโนแคปซูลย่อยสลายชนิดโพลีแลคติคแอซิด/เจลาตินเพื่อประโยชน์ทางชีวการแพทย์

ผลงานทางวิชาการ

1 Nooeaid P., Schulze-Tanzil G., Boccaccini A.R. Stratified scaffolds for osteochondral tissue en-gineering. Methods in Molecular Biology, 2014, 191-200
2 Nooeaid P., Roether J.A., Weber E., Schubert D.W., Boccaccini A.R. Technologies for multi-layered scaffolds suitable for interface tissue engineering. Adv. Eng. Mater. 2013, DOI: 10.1002/adem.201300072.
3 Nooeaid P., Salih V., Beier J. P., Boccaccini A. R. Osteochondral tissue engineering: scaffolds, stem cells and applications. J. Cell. Mol. Med. 2012, 16, 2247-70.
4 Li W., Nooeaid P., Roether J.A., Schubert D.W., Boccaccini A.R. Preparation and characterization of vancomycin releasing PHBV coated 45S5 Bioglass-based glass-ceramic scaffolds for bone tissue engineering. J Eur Cer Society 34, 2014, 505-14.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
     ชั้น 5 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
     Email : patcharakamon@g.swu.ac.th
     โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 27167