ประวัติ

ผศ. ดร. วาสินี จันทร์นวล

Assist. Prof. Dr. Wasinee Channuan

Ph.D. (Chemistry) Chiang Mai University, Thailand

วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    biodegradable polymer, packaging

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์

งานวิจัย

1.การพัฒนาฟิล์มป้องกันการเกิดฝ้าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ผลงานทางวิชาการ

1

Channuan, W., Siripitayananon, J., Molloy, R., Sriyai, M., and Mitchell, G.R. (2005). Investigation of the Crystal Structure in Segmented Triblock L-Lactide and ε-Caprolactone and Glycolide Terpolymer Fibers. Chiang Mai Journal of Science, 32, 507-513.

2

Channuan, W., Siripitayananon, J., Molloy, R., Sriyai, M., Davis, F.J. and Mitchell, G.R. (2005). The Structure of Crystallisable Copolymer of L-lactide, ε-caprolactone and Glycolide. Polymer, 46, 6411-6428.

3

Channuan, W., Siripitayananon, J., Molloy, R., Sriyai, M., and Mitchell, G.R. (2008). Defining the physical structure and properties in novel monofilaments with potential for use as absorbable surgical sutures based on a lactide containing block terpolymer. Polymer, 49, 4433-4445.

4

Kormonchai, P., Channuan, W., Therdthai, N. and Dhamvithee, P. (2010). Characterization of 8 Thai Jasmine rice brands: Chemical, Physicochemical and Physical qualities relating with consumer liking score using preference mapping. Agricultural Science Jounal, 41, 476-479.

5

Promsinghakul, C., Dhamvithee, P., Therdthai, N. and Channuan, W. (2011). Optimization of cassava starch and bleaching temperature of crude palm oil bleaching capacity. Journal of Srinakharinwirot University. Vol. 3 (supplement 1). 170-175.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: wasineec@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167